Commit 0e3a64c0 authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta

Adding sq (Albanian) locale to joinmastodon.org site

parent fd856b85
Pipeline #451 passed with stages
in 1 minute and 40 seconds
{
"apps.free": "Falas",
"apps.paid": "Me pagesë",
"browse_apps.lead": "Mastodon-in mund ta përdorni me cilindo nga këto aplikacione!",
"browse_apps.title": "Shfletoni aplikacione",
"credits.branding": "Branding",
"credits.branding_text": "Shkarkoni stema, ikona dhe elefantë",
"credits.color_scheme": "Skemë ngjyrash Mastodon",
"credits.get_press_kit": "Merrni paketë për shtypin",
"credits.sponsors": "Sponsorë",
"credits.support_on_patreon": "Përkrahje në Patreon",
"credits.support_text": "Mastodon-i është software i lirë, me burim të hapur. S’ka reklama, monetarizim, apo kapital risku. Dhurimet tuaja përkrahin drejtpërsëdrejti zhvillimin profesional të projektit.",
"credits.view_sponsors": "Shihni sponsorë",
"features.browse_servers": "Shfletoni bashkësitë",
"features.find_your_community": "Gjeni bashkësinë tuaj të përkryer",
"features.find_your_community_text2": "Mastodon-i s’është thjesht një sajt, është një federatë - sillni në mendje Star Trek-un. Mijëra bashkësi të pavarura që xhirojnë Mastodon-in formojnë një rrjet koherent, në të cilin, teksa çdo planet është i ndryshëm, të qenët pjesë e njërit përbën të qenët pjesë e së tërës.",
"features.for_individual": "Mastodon për individin",
"features.for_individual_text": "Pa ndonjë shtysë për t’ju shitur gjëra, Mastodon-i ju lejon të përdorni pa shkëputje lëndë që ju pëlqen. Prurja juaj është kronologjike, pa reklama dhe pa algoritme - ju vendosni ç’të shihni!",
"features.for_organization": "Mastodon për ente",
"features.for_organization_text": "Strehoni platformën tuaj të medias shoqërore, në infrastrukturën tuaj. Mos e lini biznesin apo entin tuaj jofitimprurës të varet nga një shoqëri që mund të ndryshojë rregullat e lojës - shkruani rregullat tuaja!",
"features.install_server": "Instaloni një shërbyes",
"features.join_server": "Përdorni një shërbyes",
"features.posting": "Kurrë s’ka qenë më e volitshme të ndash mendimet me dikë",
"features.posting_text": "Keni 500 shenja. Mund të ujdisni miniaturat e fotove tuaja. Mund të përdorni emotikone vetjake, të fshihni gjëra pas etiketash sinjalizimis dhe të zgjidhni se cilët e shohin një postim të dhënë. U ngatërruat? Mund ta fshini & rihartoni, për ndreqje të shpejtë.",
"features.read_more": "Lexoni më tepër",
"features.safety2": "Media shoqërore ku punohet më me siguri",
"features.safety_text2": "Mastodon-i vjen me <strong>mjete efektive anti-abuzim</strong> për t’ju ndihmuar të mbroni veten. Falë shtrirjes së rrjetit dhe natyrës së tij të pavarur, ka <strong>më tepër moderatorë</strong> te të cilët mund të drejtoheni për ndihmë personale, dhe <strong>shërbyes me kode sjelljesh rigorozë</strong>.",
"home.as_seen_on": "Si tek",
"home.get_started": "Fillojani",
"home.headline": "Punimi në rrjet shoqëror, <strong>sërish në duart tuaja</strong>",
"home.hosting": "Strehim Mastodon-i i administruar plotësisht",
"home.how_it_works": "Si funksionon",
"home.install_your_own": "Instaloni tuajin",
"home.install_your_own_text": "Nëse ju intereson të xhironi instancën tuaj &mdash; për shokët, familjen apo entin tuaj &mdash; mund t’ia filloni duke lexuar dokumentimin e instalimit. Strehoni vetëm përdoruesit tuaj dhe lëndën në të cilën ata pajtohen, që do të thotë se është goxha i përshkallëzueshëm dhe efikas me burimet.",
"home.read_the_docs": "Lexoni dokumentimet",
"home.sponsored_by": "Sponsorizuar nga",
"home.tagline3": "Ndiqni shokët dhe zbuloni të rinj mes më shumë se {count}M vetësh. Botoni ç’të doni: lidhje, foto, tekst, video. Krejt kjo në një platformë që është pronë e bashkësisë dhe e çliruar nga reklamat.",
"how_it_works.future": "Mastodon është i mbrojtur nga ç’mund të sjellë e ardhmja",
"how_it_works.future_text": "Falë protokollesh standarde, rrjeti s’është i kufizuar te shërbyes Mastodon. Nëse mbërrin software më i mirë, mund të vazhdohet me të njëjtin grafik shoqëror.",
"how_it_works.network": "Ndërveprueshmëria është pjesë e rrjetit",
"how_it_works.network_text": "Duke përdorur një suitë protokollesh standarde, shërbyesit Mastodon mund të shkëmbejnë të dhëna njëri me tjetrin, duke u lejuar përdoruesve të ndërveprojnë rrjedhshëm.",
"how_it_works.robust": "Mastodon-i është i fuqishëm",
"how_it_works.robust_text": "Rrjeti është i qëndrueshëm ndaj problemesh financiare, teknike dhe organizative, si dhe ndaj ndërhyrjesh qeveritare, për shkak të natyrës së tij të larmishme.",
"how_it_works.server": "Çdo shërbyes është i pavarur",
"how_it_works.server_text": "Mastodon-i është software i lirë, me burim të hapur që mund ta instalojë kushdo në një shërbyes. Funksionim i pavarur, rregulla të pavarura.",
"imprint": "Shënim ligjor",
"nav.apps": "Aplikacione",
"nav.blog": "Blog",
"nav.code": "Kod",
"nav.docs": "Dokumentim",
"nav.merch": "Artikuj tregtarë",
"nav.resources": "Burime",
"nav.sponsors": "Sponsorë",
"nav.support": "Asistencë",
"sponsorship.become_a_sponsor": "Bëhuni sponsor",
"sponsorship.every_bit_helps": "Çdo thërrime ndihmon, dhe i vlerësojmë të tëra kontributet.",
"sponsorship.silver_sponsors": "Sponsorë të argjendtë",
"sponsorship.silver_sponsors_text": "<strong>Sponsorë të argjendtë</strong> janë ata që kanë dhënë nga $40 deri në $99 për Mastodon-in.",
"sponsorship.sponsors": "Sponsorë",
"sponsorship.sponsors_of_mastodon": "Sponsorë të Mastodon-it",
"sponsorship.sponsors_text": "<strong>Sponsorët</strong> janë ata që kanë dhënë nga $10 deri në $39 për Mastodon-in.",
"sponsorship.support_the_project": "Përkraheni projektin",
"sponsorship.thanks_to": "Mastodon-i është <strong>software i lirë, me burim të hapur</strong>. S’ka reklama, monetarizim, apo kapital risqesh. <strong>Dhurimet tuaja mbështesin drejtpërsëdrejti zhvillimin profesional të projektit</strong>. Falënderime për personat dhe shoqëritë vijuese:",
"title": "Rikthim i punimin në rrjet shoqëror te ju - Projekti Mastodon",
"wizard.empty": "S’ka përfundime… tani për tani!",
"wizard.filter.adult_content_creator": "krijues lënde për të rritur",
"wizard.filter.furry": "me qime",
"wizard.filter.humor": "humorist",
"wizard.filter.journalist": "gazetar",
"wizard.filter.lgbt": "LGBTQ+",
"wizard.filter.poc_aa": "zezak amerikan",
"wizard.filters.academia": "i fushës studimore",
"wizard.filters.activist": "veprimtar",
"wizard.filters.artist": "artist",
"wizard.filters.dev": "zhvillues",
"wizard.filters.gamer": "qejfli lojërash",
"wizard.filters.i_am": "Jam ",
"wizard.filters.i_speak": "Flas ",
"wizard.filters.musician": "muzikant",
"wizard.filters.reader": "mik i librit",
"wizard.filters.sports_fan": "dashamirës sportesh",
"wizard.filters.sysadmin": "përgjegjës sistemesh",
"wizard.filters.writer": "shkrimtar",
"wizard.find_twitter_friends": "Gjeni shokë nga Twitter-i",
"wizard.hint2": "Krejt çka duhet bërë për regjistrim është të zgjidhni një shërbyes. Njësoj si kur regjistroheni për një adresë email, një shërbyes do të strehojë llogarinë tuaj dhe do të jetë pjesë e identitetit tuaj.",
"wizard.hint3": "Këta shërbyes mbahen në punë nga ente të pavarur dhe mund të kenë rregulla moderimi të ndryshme. Nëse s’jeni i sigurt kë të zgjidhni, mund të provoni këtë buton.",
"wizard.hint5": "Mos harroni, mund të ndiqni dhe bisedoni me këdo nga cilido shërbyes, pavarësisht zgjedhjes suaj!",
"wizard.sign_up": "Regjistrohuni",
"wizard_row.stability.awful": "E shpifur",
"wizard_row.stability.intermittent": "Me hope",
"wizard_row.stability.stable": "E qëndrueshme",
"wizard_row.user_count": "{population} {count, plural, one {person} other {vetë}}"
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment