Commit 19a2a99f authored by m4sk1n's avatar m4sk1n Committed by Eugen Rochko

i18n: Start Polish translation (#28)

parent 99175292
{
"credits.branding_text": "Pobierz logo, ikony i słonie",
"credits.color_scheme": "Schemat kolorów Mastodona",
"credits.get_press_kit": "Zdobądź materiały prasowe",
"credits.sponsors": "Sponsorzy",
"credits.support_on_patreon": "Wesprzyj na Patreonie",
"credits.support_text": "Mastodon jest wolnym i otwartoźródłowym oprogramowanie. Nie ma tu reklam i monetyzacji. Dotacje wspierają rozwój projektu.",
"credits.view_sponsors": "Pokaż sponsorów",
"features.additional": "Dodatkowe funkcje",
"features.anti_abuse": "Dokładne narzędzia zapobiegające nadużyciom",
"features.deploy_own": "Prosty w uruchomieniu",
"features.find_your_community": "Znajdź swoją idealną społeczność",
"features.find_your_community_text": "Mastodon nie jest jednym miejscem, nie posiada jednego zestawu reguł. Są tu <strong>tysiące wyjątkowych, połączonych społeczności</strong> do wyboru, skupiające osoby o różnych zainteresowaniach, języku ipotrzebach. Nie podobają Ci się zasady? Dołącz do innej społeczności, którą polubisz, lub najlepiej – utwórz własną, na własnych zasadach!",
"features.huge_audience": "Ogromna publiczność",
"features.media_embedding": "Umieszczanie multimediów we wpisach",
"features.open_standards": "Oparty na otwartych standardach sieciowych",
"features.post_filtering": "Dostosowywane filtrowanie wpisów",
"features.relevancy": "Ty wybierasz, co jest dla Ciebie ważne",
"features.safety": "Czuj się bezpiecznie w swojej społeczności",
"features.safety_text": "Mastodon posiada liczne <strong>narzędzia zapobiegające nadużyciom</strong> dla Twojego bezpieczeństwa. Dzięki małym, połączonym ze sobą społecznościom, jest tu <strong>więcej moderatorów</strong>, którzy mogą Ci pomóc. Możesz też wybrać, kto zobaczy Twoje wpisy – znajomi, społeczność czy wszyscy.",
"features.spoiler_warnings": "Ostrzeżenia o zawartości",
"features.take_control": "Miej kontrolę nad treścią",
"features.take_control_text": "Dzięki funkcjonalnym narzędziom do <strong>kontrolowania, kto zobaczy Twoje wpisy</strong> i <strong>limitowi 500 znaków w wypowiedzi</strong>, Mastodon pozwala Ci na wyrażanie się bez przeszkód. A co najlepsze, <strong>wszystkie wpisy ułożone są chronologicznie</strong>, bez reklam. Dzięki aplikacjom na Androida, iOS i praktycznie każdą platformę, <strong>Mastodon jest zawsze pod Twoją ręką</strong>.",
"features.toots": "Są one nazywane tootami",
"features.user_first": "Użytkownicy są na pierwszym planie",
"home.as_seen_on": "Mówią o nas",
"home.get_started": "Rozpocznij",
"home.headline": "Sieć społecznościowa, <strong>w Twoich rękach</strong>",
"home.how_it_works": "Jak to działa?",
"home.install_your_own": "Zainstaluj u siebie",
"home.read_the_docs": "Przeczytaj dokumentację",
"home.tagline": "Największą na świecie wolna i otwartoźródłowa federowalna sieć społecznościowa",
"how_it_works.how_it_works": "Jak to działa?",
"how_it_works.why_its_cool": "Co w tym fajnego?",
"nav.code": "Kod źródłowy",
"nav.docs": "Dokumentacja",
"nav.sponsors": "Sponsorzy",
"nav.support": "Wsparcie",
"sponsorship.become_a_sponsor": "Zostań sponsorem",
"sponsorship.every_bit_helps": "Każda kwota pomoże, doceniamy każdy wkład.",
"sponsorship.silver_sponsors": "Srebrni sponsorzy",
"sponsorship.silver_sponsors_text": "<strong>Srebrni sponsorzy</strong> to osoby, które wpłaciły od $40 do $99 na rozwój Mastodona.",
"sponsorship.sponsors": "Sponsorzy",
"sponsorship.sponsors_of_mastodon": "Sponsorzy Mastodona",
"sponsorship.sponsors_text": "<strong>Sponsorzy</strong> to osoby, które wpłaciły od $10 do $39 na rozwój Mastodona.",
"sponsorship.support_the_project": "Wesprzyj projekt",
"sponsorship.thanks_to": "Mastodon jest <strong>wolnym i otwartoźródłowym oprogramowaniem</strong>. Nie ma tu reklam ani monetyzacji. <strong>Dotacje pomagają w utrzymaniu projektu</strong>. Podziękowania dla następujących osób i firm:",
"wizard.column.population": "Liczebność",
"wizard.column.server": "Serwer",
"wizard.column.stability": "Stabilność",
"wizard.column.theme": "Motyw",
"wizard.get_started": "<strong>Rozpocznij:</strong> Wybierz instancje",
"wizard.help_me_choose": "Pomóż mi wybrać",
"wizard.search": "Szukaj instancji",
"wizard.tip": "Wskazówka:",
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment