Commit 1c78d9b0 authored by rra's avatar rra

fixed spelling

parent b0b78ef7
......@@ -43,7 +43,7 @@
"how_it_works.robust": "Mastodon is robuust",
"how_it_works.robust_text": "Doordat het netwerk decentraal functioneert, is het bestand tegen financiële, technische en organisatorische problemen. Ook is het netwerk resistent tegen ingrepen door overheden.",
"how_it_works.server": "Elke server is onafhankelijk",
"how_it_works.server_text": "Mastodon is vrije software die iedereen op een eigen server kan installeren. Mastodon servers worden onafhankelijk beheerd en men kan er eigen regels opstellen.",
"how_it_works.server_text": "Mastodon is vrije software die iedereen op een eigen server kan installeren. Mastodon-servers worden onafhankelijk beheerd en men kan er eigen regels opstellen.",
"imprint": "Wettelijke bepalingen",
"nav.apps": "Apps",
"nav.blog": "Blog",
......@@ -83,7 +83,7 @@
"wizard.filters.writer": "een schrijver",
"wizard.find_twitter_friends": "Vind vrienden via Twitter",
"wizard.hint2": "Om deel te worden van het netwerk hoef je je alleen te registreren op een server. Net als wanneer je je registreert voor een e-mailadres, gaat die server je account hosten en deel uitmaken van je gebruikersnaam.",
"wizard.hint3": "Deze servers worden beheerd door onafhankelijke organizaties en hebben verschillende richtlijnen met betrekking tot moderatie. Als je niet zeker weet welke server je moet nemen, probeer dan de knop hiernaast om te zien wat je Twitter contacten doen.",
"wizard.hint3": "Deze servers worden beheerd door onafhankelijke organisaties en hebben verschillende richtlijnen met betrekking tot moderatie. Als je niet zeker weet welke server je moet nemen, probeer dan de knop hiernaast om te zien wat jouw Twitter contacten doen.",
"wizard.sign_up": "Registreren",
"wizard_row.stability.awful": "Vreselijk",
"wizard_row.stability.intermittent": "Matig",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment