Commit 1ec9f657 authored by Eugen Rochko's avatar Eugen Rochko

Merge branch 'master' into 'master'

i18n: Update Polish translation

See merge request mastodon/joinmastodon!16
parents 024321ab 2520e32c
......@@ -7,9 +7,9 @@
"credits.support_on_patreon": "Wesprzyj na Patreonie",
"credits.support_text": "Mastodon jest wolnym i otwartoźródłowym oprogramowaniem. Nie ma tu reklam i monetyzacji. Dotacje wspierają rozwój projektu.",
"credits.view_sponsors": "Pokaż sponsorów",
"features.browse_servers": "Browse the communities",
"features.browse_servers": "Przeglądaj społeczności",
"features.find_your_community": "Znajdź swoją idealną społeczność",
"features.find_your_community_text2": "Mastodon isn’t just a website, it is a federation—think Star Trek. Thousands of independent communities running Mastodon form a coherent network, where while every planet is different, being part of one is being part of the whole.",
"features.find_your_community_text2": "Mastodon nie jest jedną stroną — jest federacją. Tysiące niezależny h społeczności korzystających z Mastodona tworząc spójną sieć, przy czym każda planeta jest inna, a bycie częścią jednej z nich czyni nas częścią całości.",
"features.for_individual": "Mastodon dla jednostek",
"features.for_individual_text": "Nie próbując Ci sprzedać niczego, Mastodon pozwala na czerpanie przyjemności z zawartości którą lubisz bez utrudnień. Oś czasu jest porządkowana chronologicznie, wolna od reklam i algorytmów, które decydują o tym, co zobaczysz!",
"features.for_organization": "Mastodon dla organizacji",
......@@ -17,10 +17,10 @@
"features.install_server": "Zainstaluj serwer",
"features.join_server": "Dołącz do serwera",
"features.posting": "Sharing your thoughts has never been more convenient",
"features.posting_text": "You have 500 characters. You can adjust the thumbnails of your pictures with focal points. You can use custom emojis, hide things behind spoiler warnings and choose who sees a given post. Messed it up? You can delete & redraft for quick corrections.",
"features.read_more": "Read more",
"features.safety2": "Safer social media experience",
"features.safety_text2": "Mastodon comes with <strong>effective anti-abuse tools</strong> to help protect yourself. Thanks to the network's spread out and independent nature there are <strong>more moderators</strong> who you can approach for personal help, and <strong>servers with strict codes of conduct</strong>.",
"features.posting_text": "Masz 500 znaków. Możesz dostosować punkt skupienia na miniaturach Twoich zdjęć. Możesz używać niestandardowych emoji, ukrywać zawartość za ostrzeżeniem o spoilerze i wybierać, kto zobaczy dany wpis. Coś Ci się pomyliło? Możesz użyć funkcji „Usuń i przeredaguj” aby dokonać szybkich poprawek.",
"features.read_more": "Przeczytaj więcej",
"features.safety2": "Bezpieczniejsze doświadczenie",
"features.safety_text2": "Mastodona zawiera <strong>efektywne narzędzia do zwalczania nadużyć</strong>, aby Cię chronić. Dzięki rozdrobnieniu i niezależnej naturze sieci, jest tu <strong>więcej moderatorów</strong>, których możesz poprosić osobiście o pomoc i <strong>serwery o ściśle określonych zasadach</strong>.",
"home.as_seen_on": "Mówią o nas",
"home.get_started": "Rozpocznij",
"home.headline": "Sieć społecznościowa, <strong>z powrotem w Twoich rękach</strong>",
......@@ -30,7 +30,7 @@
"home.install_your_own_text": "Jeśli jesteś zainteresowany uruchomieniem swojej własnej instancji — dla swoich przyjaciół, rodziny lub organizacji — możesz zacząć od zapoznania się z dokumentacją instalacji. Hostujesz tylko swoich użytkowników oraz treści, które subskrybują.",
"home.read_the_docs": "Przeczytaj dokumentację",
"home.sponsored_by": "Projekt sponsorowany przez",
"home.tagline2": "Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. All on a platform that is community-owned and ad-free.",
"home.tagline2": "Śledź znajomych i poznawaj nowych. Publikuj co chcesz — odnośniki, zdjęcia, tekst, filmy. A to wszystko na platformie należącej do społeczności i wolnej od reklam.",
"how_it_works.future": "Mastodon jest gotowy na przyszłość",
"how_it_works.future_text": "Dzięki ustandaryzowanym protokołom, do sieci nie należą tylko serwery Mastodona. Jeżeli pojawi się lepsze oprogramowanie, będzie ono współpracować z tą samą siecią.",
"how_it_works.network": "Sieć interoperacyjna",
......@@ -74,7 +74,7 @@
"wizard.filters.sports_fan": "fanem sportu",
"wizard.filters.sysadmin": "administratorem systemów",
"wizard.filters.writer": "pisarzem",
"wizard.find_twitter_friends": "Find Twitter friends",
"wizard.find_twitter_friends": "Znajdź znajomych z Twittera",
"wizard.hint2": "All you need to do to sign up is choose a server. Just like when signing up for an e-mail address, one server is going to be hosting your account and be part of your identity.",
"wizard.hint3": "These servers are operated by independent organizations and may have different moderation policies. If you are unsure what to pick, you can try this button.",
"wizard.sign_up": "Zarejestruj się",
......@@ -82,4 +82,4 @@
"wizard_row.stability.intermittent": "Średnia",
"wizard_row.stability.stable": "Dobra",
"wizard_row.user_count": "{population} {count, plural, one {użytkownik} other {użytkowników}}"
}
\ No newline at end of file
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment