Commit 2d71e465 authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak Committed by Eugen Rochko

i18n: Update Polish translation (#60)

parent c0db6f6d
......@@ -32,6 +32,7 @@
"home.install_your_own": "Zainstaluj u siebie",
"home.install_your_own_text": "Jeśli jesteś zainteresowany uruchomieniem swojej własnej instancji — dla swoich przyjaciół, rodziny lub organizacji — możesz zacząć od zapoznania się z dokumentacją instalacji. Hostujesz tylko swoich użytkowników oraz treści, które subskrybują.",
"home.read_the_docs": "Przeczytaj dokumentację",
"home.sponsored_by": "Projekt sponsorowany przez",
"home.tagline": "Największa na świecie wolna i otwartoźródłowa sfederowana sieć społecznościowa",
"how_it_works.how_it_works": "Jak to działa?",
"how_it_works.how_it_works_text1": "Każdy może posiadać serwer Mastodona. Każdy serwer hostuje indywidualne konta użytkowników, treści przez nich produkowane, oraz treści przez nich obserwowane.",
......@@ -67,5 +68,6 @@
"wizard_row.population.new": "Nowy serwer",
"wizard_row.stability.awful": "Okropna",
"wizard_row.stability.intermittent": "Średnia",
"wizard_row.stability.stable": "Dobra"
"wizard_row.stability.stable": "Dobra",
"wizard_row.user_count": "{population} {count, plural, one {użytkownik} other {użytkowników}}"
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment