Commit 34fb7b47 authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta

Typo fixing

parent 18a7dffc
Pipeline #608 passed with stages
in 1 minute and 18 seconds
......@@ -61,7 +61,7 @@
"sponsorship.sponsors_text": "<strong>Sponsorët</strong> janë ata që kanë dhënë nga $10 deri në $39 për Mastodon-in.",
"sponsorship.support_the_project": "Përkraheni projektin",
"sponsorship.thanks_to": "Mastodon-i është <strong>software i lirë, me burim të hapur</strong>. S’ka reklama, monetarizim, apo kapital risqesh. <strong>Dhurimet tuaja mbështesin drejtpërsëdrejti zhvillimin profesional të projektit</strong>. Falënderime për personat dhe shoqëritë vijuese:",
"title": "Rikthim i punimin në rrjet shoqëror te ju - Projekti Mastodon",
"title": "Rikthim i punimit në rrjet shoqëror te ju - Projekti Mastodon",
"wizard.empty": "S’ka përfundime… tani për tani!",
"wizard.filter.adult_content_creator": "krijues lënde për të rritur",
"wizard.filter.furry": "me qime",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment