Commit 48641a01 authored by Rafał Kołucki's avatar Rafał Kołucki Committed by Eugen Rochko

i18n: Finished translation for Polish language (#42)

* i18n: Fix some grammar in Polish translation

Also, federowalna -> sfederowana

* i18n: Finish Polish translation of "How it works?", "Install your own" and features sections

* i18n: Finish Polish translation of wizard

* i18n: Capitalize pronouns directed to the reader in Polish translation

* i18n: Replace "Polszczyzna" with more common "Polski"
parent c47720f0
......@@ -11,7 +11,7 @@ const options = [
{ value: 'en', label: <span><img src={flagEn} className='emoji' alt='' /> English</span> },
{ value: 'fr', label: <span><img src={flagFr} className='emoji' alt='' /> Français</span> },
{ value: 'es', label: <span><img src={flagEs} className='emoji' alt='' /> Español</span> },
{ value: 'pl', label: <span><img src={flagPl} className='emoji' alt='' /> Polszczyzna</span> },
{ value: 'pl', label: <span><img src={flagPl} className='emoji' alt='' /> Polski</span> },
{ value: 'ja', label: <span><img src={flagJa} className='emoji' alt='' /> 日本語</span> }
];
......
......@@ -5,13 +5,13 @@
"credits.get_press_kit": "Zdobądź materiały prasowe",
"credits.sponsors": "Sponsorzy",
"credits.support_on_patreon": "Wesprzyj na Patreonie",
"credits.support_text": "Mastodon jest wolnym i otwartoźródłowym oprogramowanie. Nie ma tu reklam i monetyzacji. Dotacje wspierają rozwój projektu.",
"credits.support_text": "Mastodon jest wolnym i otwartoźródłowym oprogramowaniem. Nie ma tu reklam i monetyzacji. Dotacje wspierają rozwój projektu.",
"credits.view_sponsors": "Pokaż sponsorów",
"features.additional": "Dodatkowe funkcje",
"features.anti_abuse": "Dokładne narzędzia zapobiegające nadużyciom",
"features.deploy_own": "Prosty w uruchomieniu",
"features.find_your_community": "Znajdź swoją idealną społeczność",
"features.find_your_community_text": "Mastodon nie jest jednym miejscem, nie posiada jednego zestawu reguł. Są tu <strong>tysiące wyjątkowych, połączonych społeczności</strong> do wyboru, skupiające osoby o różnych zainteresowaniach, języku ipotrzebach. Nie podobają Ci się zasady? Dołącz do innej społeczności, którą polubisz, lub najlepiej – utwórz własną, na własnych zasadach!",
"features.find_your_community_text": "Mastodon nie jest jednym miejscem, nie posiada jednego zestawu reguł. Są tu <strong>tysiące wyjątkowych, połączonych społeczności</strong> do wyboru, skupiające osoby o różnych zainteresowaniach, językach i potrzebach. Nie podobają Ci się zasady? Dołącz do innej społeczności, którą polubisz, lub najlepiej – utwórz własną, na własnych zasadach!",
"features.huge_audience": "Ogromna publiczność",
"features.media_embedding": "Umieszczanie multimediów we wpisach",
"features.open_standards": "Oparty na otwartych standardach sieciowych",
......@@ -24,21 +24,21 @@
"features.take_control_text": "Dzięki funkcjonalnym narzędziom do <strong>kontrolowania, kto zobaczy Twoje wpisy</strong> i <strong>limitowi 500 znaków w wypowiedzi</strong>, Mastodon pozwala Ci na wyrażanie się bez przeszkód. A co najlepsze, <strong>wszystkie wpisy ułożone są chronologicznie</strong>, bez reklam. Dzięki aplikacjom na Androida, iOS i praktycznie każdą platformę, <strong>Mastodon jest zawsze pod Twoją ręką</strong>.",
"features.toots": "Są one nazywane tootami",
"features.user_first": "Użytkownicy są na pierwszym planie",
"features.user_first_text": "You’re a person, not a product. Mastodon is a free, open-source development that has been crowdfunded, not financed. All instances are <strong>independently owned, operated, and moderated</strong>. There is no monopoly by a single commercial company, no ads, and no tracking. <strong>Mastodon works for you</strong>, and not the other way around.",
"features.user_first_text": "Jesteś osobą, nie produktem. Mastodon is a free, open-source development that has been crowdfunded, not financed. All instances are <strong>independently owned, operated, and moderated</strong>. There is no monopoly by a single commercial company, no ads, and no tracking. <strong>Mastodon works for you</strong>, and not the other way around.",
"home.as_seen_on": "Mówią o nas",
"home.get_started": "Rozpocznij",
"home.headline": "Sieć społecznościowa, <strong>w Twoich rękach</strong>",
"home.headline": "Sieć społecznościowa, <strong>z powrotem w Twoich rękach</strong>",
"home.how_it_works": "Jak to działa?",
"home.install_your_own": "Zainstaluj u siebie",
"home.install_your_own_text": "If you are interested in running your own instance — for your friends, family or organization — you can get started by reading the installation documentation. You only host your own users and the content that they subscribe to.",
"home.install_your_own_text": "Jeśli jesteś zainteresowany uruchomieniem swojej własnej instancji — dla swoich przyjaciół, rodziny lub organizacji — możesz zacząć od zapoznania się z dokumentacją instalacji. Hostujesz tylko swoich użytkowników oraz treści, które subskrybują.",
"home.read_the_docs": "Przeczytaj dokumentację",
"home.tagline": "Największą na świecie wolna i otwartoźródłowa federowalna sieć społecznościowa",
"home.tagline": "Największa na świecie wolna i otwartoźródłowa sfederowana sieć społecznościowa",
"how_it_works.how_it_works": "Jak to działa?",
"how_it_works.how_it_works_text1": "Anyone can run a server of Mastodon. Each server hosts individual user accounts, the content they produce, and the content they subscribe to.",
"how_it_works.how_it_works_text2": "Each user account has a globally unique name (e.g. @user@example.com), consisting of the local username (@user), and the domain name of the server it is on (example.com).",
"how_it_works.how_it_works_text3": "Users can follow each other, regardless of where they’re hosted — when a local user follows a user from a different server, the server subscribes to that user’s updates for the first time.",
"how_it_works.how_it_works_text1": "Każdy może posiadać serwer Mastodona. Każdy serwer hostuje indywidualne konta użytkowników, treści przez nich produkowane, oraz treści przez nich obserwowane.",
"how_it_works.how_it_works_text2": "Każdy użytkownik posiada globalnie unikalną nazwę (np. @user@example.com), składającą się z lokalnej nazwy użytkownika (@user) oraz domeny serwera, na której się znajduje (example.com).",
"how_it_works.how_it_works_text3": "Użytkownicy mogą się nawzajem obserwować niezależnie od tego, gdzie są hostowani — kiedy lokalny użytkownik zacznie obserwować użytkownika z innego serwera, serwer zaczyna subskrybować aktualizacje użytkownika po raz pierwszy.",
"how_it_works.why_its_cool": "Co w tym fajnego?",
"how_it_works.why_its_cool_text": "Servers are run independently by different people and organizations. They can apply wildly different moderation policies, so you can find or make one that fits your taste perfectly. A decentralized network is harder for governments to censor. If one server goes bankrupt or starts acting unethically, the network persists so you never have to worry about migrating your friends and audience to a yet another platform again.",
"how_it_works.why_its_cool_text": "Serwery są prowadzone niezależnie przez różne osoby i organizacje. Mogą stosować różne polityki moderacyjne, więc możesz znaleźć lub założyć taki, który będzie perfekcyjnie odpowiadał twoim gustom. Zdecentralizowana sieć jest trudniejsza do ocenzurowania przez władze. Jeśli jeden serwer zbankrutuje lub zaczyna zachowywać się nieetycznie, sieć utrzymuje się, więc nie musisz się martwić o przenoszeniu swoich znajomych i publiczności ponownie na jeszcze kolejną platformę.",
"nav.code": "Kod źródłowy",
"nav.docs": "Dokumentacja",
"nav.sponsors": "Sponsorzy",
......@@ -56,16 +56,16 @@
"wizard.column.server": "Serwer",
"wizard.column.stability": "Stabilność",
"wizard.column.theme": "Motyw",
"wizard.get_started": "<strong>Rozpocznij:</strong> Wybierz instancje",
"wizard.get_started": "<strong>Rozpocznij:</strong> Wybierz instancję",
"wizard.help_me_choose": "Pomóż mi wybrać",
"wizard.search": "Szukaj instancji",
"wizard.text": "Each server is a separate, independently owned gateway into the fediverse. You can talk to your friends regardless of which one you choose, but each will have different moderation policies and interests, so choose the one that feels the most comfortable to you.",
"wizard.text": "Każdy serwer jest oddzielną, niezależnie posiadaną bramą do społeczności. Możesz rozmawiać ze swoimi przyujaciółmi niezależnie od wybranego serwera, jednak każdy będzie miał inną politykę moderowania i zainteresowania, więc wybierz taki serwer, który będzie najbardziej komfortowy dla Ciebie.",
"wizard.tip": "Wskazówka:",
"wizard.tip_text": "This isn’t just your home, it’s also the address that other people can find you by. It’ll be <samp>@username@example.com</samp> like choosing an email address.",
"wizard_row.population.full": "Full",
"wizard_row.population.medium": "Medium",
"wizard_row.population.new": "New",
"wizard_row.stability.awful": "Awful",
"wizard_row.stability.intermittent": "Intermittent",
"wizard_row.stability.stable": "Stable"
}
\ No newline at end of file
"wizard.tip_text": "To nie jest tylko Twój dom, to również adres, po którym inni ludzie mogą Cię znaleźć. Będzie podobny do <samp>@username@example.com</samp> niczym adres e-mail.",
"wizard_row.population.full": "Pełny",
"wizard_row.population.medium": "Średni",
"wizard_row.population.new": "Nowy serwer",
"wizard_row.stability.awful": "Okropna",
"wizard_row.stability.intermittent": "Średnia",
"wizard_row.stability.stable": "Dobra"
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment