Commit 6e9beee1 authored by Marcin Miko艂ajczak's avatar Marcin Miko艂ajczak Committed by Eugen Rochko

馃嚨馃嚤 (#75)

parent 21fbad8a
......@@ -53,10 +53,12 @@
"sponsorship.sponsors_text": "<strong>Sponsorzy</strong> to osoby, kt贸re wp艂aci艂y od $10 do $39 na rozw贸j Mastodona.",
"sponsorship.support_the_project": "Wesprzyj projekt",
"sponsorship.thanks_to": "Mastodon jest <strong>wolnym i otwarto藕r贸d艂owym oprogramowaniem</strong>. Nie ma tu reklam ani monetyzacji. <strong>Dotacje pomagaj膮 w utrzymaniu projektu</strong>. Podzi臋kowania dla nast臋puj膮cych os贸b i firm:",
"title": "Sie膰 spo艂eczno艣ciowa znowu w Twoich r臋kach 鈥 projekt Mastodon",
"wizard.column.population": "Liczebno艣膰",
"wizard.column.server": "Serwer",
"wizard.column.stability": "Stabilno艣膰",
"wizard.column.theme": "Motyw",
"wizard.find_friends": "Znajd藕 znajomych z Twittera",
"wizard.get_started": "<strong>Rozpocznij:</strong> Wybierz instancj臋",
"wizard.help_me_choose": "Pom贸偶 mi wybra膰",
"wizard.search": "Szukaj instancji",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment