Commit 6f493bc3 authored by Eugen Rochko's avatar Eugen Rochko

Merge branch 'master' into 'master'

Fix for some problems with Dutch translation

See merge request mastodon/joinmastodon!57
parents 9b21d02f 15cc5abe
......@@ -47,8 +47,8 @@ const languages = [
'pl',
'pt',
'ru',
'sk',
'zh',
'nl',
];
categories.forEach(category => languages.forEach(language => {
......
......@@ -126,8 +126,8 @@ class Wizard extends React.PureComponent {
{ value: 'pl', text: 'Polski' },
{ value: 'pt', text: 'Português' },
{ value: 'ru', text: 'Русский' },
{ value: 'sk', text: 'Slovensky' },
{ value: 'zh', text: '中文' },
{ value: 'nl', text: 'Nederlands' },
]}
caretIcon={caretIcon}
selectedValue={language}
......
......@@ -29,13 +29,12 @@
"home.get_started": "Aan de slag",
"home.headline": "Sociale media <strong>eindelijk in eigen handen</strong>",
"home.hosting": "Besteed je Mastodonhosting uit",
"home.how_it_works": "Hoe werkt het",
"home.install_your_own": "Installeer je eigen server",
"home.install_your_own_text": "Als het je wat lijkt om voor je vrienden, familie of organisatie een Mastodon-server te beheren, kijk dan in de documentatie hoe je direct aan de slag kunt. Je host alleen je eigen gebruikers en de content die zij volgen. Dat betekent dat het heel schaalbaar is en dus efficient in het gebruik van bijvoorbeeld opslagruimte.",
"home.read_the_docs": "Bekijk de documentatie",
"home.sponsored_by": "Sponsoren",
"home.tagline2": "Volg je vrienden en maak nieuwe onder meer dan 1.6M gebruikers. Publiceer wat je maar wilt: links, afbeeldingen, text en video. Dat alles op een platform dat door je eigen gemeenschap beheerd wordt en vrij is van advertenties.",
"home.tagline3": "Volg je vrienden en maak nieuwe onder meer dan {count}M gebruikers. Publiceer wat je maar wilt: links, afbeeldingen, text en video. Dat alles op een platform dat door je eigen gemeenschap beheerd wordt en vrij is van advertenties.",
"how_it_works.future": "Mastodon is klaar voor morgen",
"how_it_works.future_text": "Dankzij de onderliggende standaarden en protocollen is het netwerk niet beperkt tot Mastodon-servers. Wanneer er betere software beschikbaar komt, kan het gebruik maken van het bestaande sociale netwerk.",
"how_it_works.network": "Een netwerk gebouwd op inter-operabiliteit",
......@@ -61,10 +60,11 @@
"sponsorship.sponsors_of_mastodon": "Sponsoren van Mastodon",
"sponsorship.sponsors_text": "<strong>Sponsoren</strong> hebben tussen de $10 en $39 aan Mastodon toegezegd.",
"sponsorship.support_the_project": "Steun het project",
"sponsorship.thanks_to": "Mastodon is <strong>vrije, opensourcesoftware die gratis te gebruiken is</strong>. Het project heeft geen winstoogmerk en maakt daarom geen gebruik van advertenties of durfkapitaal. Het zijn jouw donaties die het voltijds ontwikkelen van het project mede mogelijk maken. We danken de volgende mensen en bedrijven die financieel bijdragen aan de ontwikkeling:",
"sponsorship.thanks_to": "Mastodon is <strong>vrije, opensourcesoftware die gratis te gebruiken is</strong>. Het project heeft geen winstoogmerk en maakt daarom geen gebruik van advertenties of durfkapitaal. <strong>Het zijn jouw donaties die het voltijds ontwikkelen van het project mede mogelijk maken</strong>. We danken de volgende mensen en bedrijven die financieel bijdragen aan de ontwikkeling:",
"title": "Sociale media weer voor jou - Het Mastodon Project",
"wizard.empty": "Geen resultaten… voor nu!",
"wizard.filter.adult_content_creator": "een producent van inhoud voor volwassenen",
"wizard.filter.furry": "a furry",
"wizard.filter.humor": "een humorist",
"wizard.filter.journalist": "een journalist",
"wizard.filter.lgbt": "LGBTQ+",
......@@ -84,9 +84,10 @@
"wizard.find_twitter_friends": "Vind vrienden via Twitter",
"wizard.hint2": "Om deel te worden van het netwerk hoef je je alleen te registreren op een server. Net als wanneer je je registreert voor een e-mailadres, gaat die server je account hosten en deel uitmaken van je gebruikersnaam.",
"wizard.hint3": "Deze servers worden beheerd door onafhankelijke organisaties en hebben verschillende richtlijnen met betrekking tot moderatie. Als je niet zeker weet welke server je moet nemen, probeer dan de knop hiernaast om te zien wat jouw Twittercontacten doen.",
"wizard.hint5": "Remember, you can follow and talk to anyone from any server, regardless of your choice!",
"wizard.sign_up": "Registreren",
"wizard_row.stability.awful": "Vreselijk",
"wizard_row.stability.intermittent": "Matig",
"wizard_row.stability.stable": "Stabiel",
"wizard_row.user_count": "{population} {count, plural, one {gebruiker} other {gebruikers}}"
}
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment