Commit 9b21d02f authored by Yamagishi Kazutoshi's avatar Yamagishi Kazutoshi

Merge branch 'patch-1' into 'master'

Twittercontacten (words need to be merged in Dutch)

See merge request mastodon/joinmastodon!50
parents f8881c30 038fce3f
......@@ -83,7 +83,7 @@
"wizard.filters.writer": "een schrijver",
"wizard.find_twitter_friends": "Vind vrienden via Twitter",
"wizard.hint2": "Om deel te worden van het netwerk hoef je je alleen te registreren op een server. Net als wanneer je je registreert voor een e-mailadres, gaat die server je account hosten en deel uitmaken van je gebruikersnaam.",
"wizard.hint3": "Deze servers worden beheerd door onafhankelijke organisaties en hebben verschillende richtlijnen met betrekking tot moderatie. Als je niet zeker weet welke server je moet nemen, probeer dan de knop hiernaast om te zien wat jouw Twitter contacten doen.",
"wizard.hint3": "Deze servers worden beheerd door onafhankelijke organisaties en hebben verschillende richtlijnen met betrekking tot moderatie. Als je niet zeker weet welke server je moet nemen, probeer dan de knop hiernaast om te zien wat jouw Twittercontacten doen.",
"wizard.sign_up": "Registreren",
"wizard_row.stability.awful": "Vreselijk",
"wizard_row.stability.intermittent": "Matig",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment