Commit 9c4eccd1 authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak Committed by Eugen Rochko

i18n: Update Polish translation (#84)

Signed-off-by: 's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent 2e8bb6fc
......@@ -54,20 +54,28 @@
"sponsorship.support_the_project": "Wesprzyj projekt",
"sponsorship.thanks_to": "Mastodon jest <strong>wolnym i otwartoźródłowym oprogramowaniem</strong>. Nie ma tu reklam ani monetyzacji. <strong>Dotacje pomagają w utrzymaniu projektu</strong>. Podziękowania dla następujących osób i firm:",
"title": "Sieć społecznościowa znowu w Twoich rękach – projekt Mastodon",
"wizard.column.population": "Liczebność",
"wizard.column.server": "Serwer",
"wizard.column.stability": "Stabilność",
"wizard.column.theme": "Motyw",
"wizard.find_friends": "Znajdź znajomych z Twittera",
"wizard.get_started": "<strong>Rozpocznij:</strong> Wybierz instancję",
"wizard.help_me_choose": "Pomóż mi wybrać",
"wizard.search": "Szukaj instancji",
"wizard.text": "Każdy serwer jest oddzielną, niezależnie posiadaną bramą do społeczności. Możesz rozmawiać ze swoimi znajomymi niezależnie od wybranego serwera, jednak każdy będzie miał inną politykę moderowania i tematykę, więc wybierz taki serwer, który będzie najbardziej komfortowy dla Ciebie.",
"wizard.tip": "Wskazówka:",
"wizard.tip_text": "To nie jest tylko Twój dom, to również adres, po którym inni ludzie mogą Cię znaleźć. Będzie podobny do <samp>@username@example.com</samp> niczym adres e-mail.",
"wizard_row.population.full": "Pełny",
"wizard_row.population.medium": "Średni",
"wizard_row.population.new": "Nowy serwer",
"wizard.empty": "Brak wyników… przynajmniej na razie!",
"wizard.filter.adult_content_creator": "twórcą treści dla dorosłych",
"wizard.filter.journalist": "dziennikarzem",
"wizard.filter.lgbt": "LGBTQ+",
"wizard.filter.poc_aa": "Afroamerykaninem",
"wizard.filters.academia": "w środowisku akademickim",
"wizard.filters.activist": "aktywistą",
"wizard.filters.all_languages": "każdym języku",
"wizard.filters.artist": "artystą",
"wizard.filters.dev": "programistą",
"wizard.filters.everything": "wszystkim",
"wizard.filters.gamer": "graczem",
"wizard.filters.i_am": "Jestem",
"wizard.filters.i_speak": "Mówię w",
"wizard.filters.musician": "muzykiem",
"wizard.filters.reader": "miłośnikiem książek",
"wizard.filters.results": "więc mogę zarejestrować się na:",
"wizard.filters.sports_fan": "fanem sportu",
"wizard.filters.sysadmin": "administratorem systemów",
"wizard.filters.writer": "pisarzem",
"wizard.hint": "To tak jak wybór dostawcy poczty e-mail, ale ma wpływ na widok sąsiadów z instancji. Domena będzie też częścią Twojej nazwy użytkownika!",
"wizard.sign_up": "Zarejestruj się",
"wizard_row.stability.awful": "Okropna",
"wizard_row.stability.intermittent": "Średnia",
"wizard_row.stability.stable": "Dobra",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment