Commit a8ced59e authored by rra's avatar rra

fixed spelling

parent 1c78d9b0
......@@ -61,7 +61,7 @@
"sponsorship.sponsors_of_mastodon": "Sponsoren van Mastodon",
"sponsorship.sponsors_text": "<strong>Sponsoren</strong> hebben tussen de $10 en $39 aan Mastodon toegezegd.",
"sponsorship.support_the_project": "Steun het project",
"sponsorship.thanks_to": "Mastodon is <strong>vrije, open-source software die gratis te gebruiken is</strong>. Het project heeft geen winstoogmerk en maakt daarom geen gebruik van advertenties of durfkapitaal. Het zijn jouw donaties die het voltijds ontwikkelen van het project mede mogelijk maken. We danken de volgende mensen en bedrijven die financieel bijdragen aan de ontwikkeling:",
"sponsorship.thanks_to": "Mastodon is <strong>vrije, opensourcesoftware die gratis te gebruiken is</strong>. Het project heeft geen winstoogmerk en maakt daarom geen gebruik van advertenties of durfkapitaal. Het zijn jouw donaties die het voltijds ontwikkelen van het project mede mogelijk maken. We danken de volgende mensen en bedrijven die financieel bijdragen aan de ontwikkeling:",
"title": "Sociale media weer voor jou - Het Mastodon Project",
"wizard.empty": "Geen resultaten… voor nu!",
"wizard.filter.adult_content_creator": "een producent van inhoud voor volwassenen",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment