Commit bf45f122 authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak

i18n: Update Polish translation

Signed-off-by: 's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent e3222700
......@@ -9,10 +9,19 @@
"credits.view_sponsors": "Pokaż sponsorów",
"features.additional": "Dodatkowe funkcje",
"features.anti_abuse": "Dokładne narzędzia zapobiegające nadużyciom",
"features.custom_emoji": "Niestandardowe emoji",
"features.delete_redraft": "Usuń i przeredaguj",
"features.deploy_own": "Prosty w uruchomieniu",
"features.find_your_community": "Znajdź swoją idealną społeczność",
"features.find_your_community_text": "Mastodon nie jest jednym miejscem, nie posiada jednego zestawu reguł. Są tu <strong>tysiące wyjątkowych, połączonych społeczności</strong> do wyboru, skupiające osoby o różnych zainteresowaniach, językach i potrzebach. Nie podobają Ci się zasady jednej z nich? Dołącz do innej społeczności, którą polubisz, lub najlepiej – utwórz własną, na własnych zasadach!",
"features.focal_points": "Punkty skupienia",
"features.for_individual": "Mastodon dla jednostek",
"features.for_individual_text": "Nie próbując Ci sprzedać niczego, Mastodon pozwala na czerpanie przyjemności z zawartości którą lubisz bez utrudnień. Oś czasu jest porządkowana chronologicznie, wolna od reklam i algorytmów, które decydują o tym, co zobaczysz!",
"features.for_organization": "Mastodon dla organizacji",
"features.for_organization_text": "Utwórz własną platformę społecznościową na własnej architekturze. Nie pozwól, aby Twoja działalność zależała od firmy, która w każdej chwili może zmienić swoje zasady – utwórz własne zasady!",
"features.huge_audience": "Ogromna publiczność",
"features.install_server": "Zainstaluj serwer",
"features.join_server": "Dołącz do serwera",
"features.media_embedding": "Umieszczanie multimediów we wpisach",
"features.open_standards": "Oparty na otwartych standardach sieciowych",
"features.post_filtering": "Dostosowywane filtrowanie wpisów",
......@@ -28,23 +37,26 @@
"home.as_seen_on": "Mówią o nas",
"home.get_started": "Rozpocznij",
"home.headline": "Sieć społecznościowa, <strong>z powrotem w Twoich rękach</strong>",
"home.hosting": "Całkowicie zarządzany hosting Mastodona",
"home.how_it_works": "Jak to działa?",
"home.install_your_own": "Zainstaluj u siebie",
"home.install_your_own_text": "Jeśli jesteś zainteresowany uruchomieniem swojej własnej instancji — dla swoich przyjaciół, rodziny lub organizacji — możesz zacząć od zapoznania się z dokumentacją instalacji. Hostujesz tylko swoich użytkowników oraz treści, które subskrybują.",
"home.read_the_docs": "Przeczytaj dokumentację",
"home.sponsored_by": "Projekt sponsorowany przez",
"home.tagline": "Największa na świecie wolna i otwartoźródłowa sfederowana sieć społecznościowa",
"how_it_works.how_it_works": "Jak to działa?",
"how_it_works.how_it_works_text1": "Każdy może posiadać serwer Mastodona. Każdy serwer hostuje indywidualne konta użytkowników, treści przez nich produkowane, oraz treści przez nich obserwowane.",
"how_it_works.how_it_works_text2": "Każdy użytkownik posiada globalnie unikalną nazwę (np. @user@example.com), składającą się z lokalnej nazwy użytkownika (@user) oraz domeny serwera, na której się znajduje (example.com).",
"how_it_works.how_it_works_text3": "Użytkownicy mogą się nawzajem obserwować niezależnie od tego, gdzie są hostowani — kiedy lokalny użytkownik zacznie śledzić użytkownika z innego serwera, serwer zaczyna subskrybować aktualizacje użytkownika po raz pierwszy.",
"how_it_works.why_its_cool": "Co w tym fajnego?",
"how_it_works.why_its_cool_text": "Serwery są prowadzone niezależnie przez różne osoby i organizacje. Mogą stosować różne polityki moderacyjne, więc możesz znaleźć lub założyć taki, który będzie perfekcyjnie odpowiadał twoim gustom. Zdecentralizowana sieć jest trudniejsza do ocenzurowania przez władze. Jeśli jeden serwer zbankrutuje lub zaczyna zachowywać się nieetycznie, sieć utrzymuje się, więc nie musisz się martwić o przenoszeniu swoich znajomych i publiczności ponownie na jeszcze kolejną platformę.",
"how_it_works.future": "Mastodon jest gotowy na przyszłość",
"how_it_works.future_text": "Dzięki ustandaryzowanym protokołom, do sieci nie należą tylko serwery Mastodona. Jeżeli pojawi się lepsze oprogramowanie, będzie ono współpracować z tą samą siecią.",
"how_it_works.network": "Sieć interoperacyjna",
"how_it_works.network_text": "Dzięki zestawowi protokołów, serwery Mastodona mogą wymieniać informacje między sobą, pozwalając każdemu użytwkonikowi na wspólne interakcje.",
"how_it_works.robust": "Mastodon jest silny",
"how_it_works.robust_text": "Sieć jest odporna na problemy finansowe, techniczne i organizacyjne, oraz działania rządu ze względu na zróżnicowaną naturę.",
"how_it_works.server": "Każdy serwer działa niezależnie",
"how_it_works.server_text": "Mastodon jest wolnym i otwartoźródłowym oprogramowaniem, które każdy może uruchomić na swoim serwerze. Niezależne działania, niezależne zasady.",
"nav.blog": "Blog",
"nav.code": "Kod źródłowy",
"nav.docs": "Dokumentacja",
"nav.merch": "Merch",
"nav.resources": "Resources",
"nav.merch": "Sklep",
"nav.resources": "Zasoby",
"nav.sponsors": "Sponsorzy",
"nav.support": "Wsparcie",
"sponsorship.become_a_sponsor": "Zostań sponsorem",
......@@ -83,4 +95,4 @@
"wizard_row.stability.intermittent": "Średnia",
"wizard_row.stability.stable": "Dobra",
"wizard_row.user_count": "{population} {count, plural, one {użytkownik} other {użytkowników}}"
}
\ No newline at end of file
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment