Commit f013805c authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak

Update Polish translation

Signed-off-by: 's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent 840dbb31
{
"apps.free": "Free",
"apps.paid": "Paid",
"browse_apps.lead": "You can use Mastodon with any of these apps!",
"browse_apps.title": "Browse apps",
"apps.free": "Darmowe",
"apps.paid": "Płatne",
"browse_apps.lead": "Możesz korzystać z Mastodona za pośrednictwem jednej z tych aplikacji!",
"browse_apps.title": "Przeglądaj aplikacje",
"credits.branding": "Branding",
"credits.branding_text": "Pobierz logo, ikony i słonie",
"credits.color_scheme": "Schemat kolorów Mastodona",
......@@ -20,7 +20,7 @@
"features.for_organization_text": "Utwórz własną platformę społecznościową na własnej architekturze. Nie pozwól, aby Twoja działalność zależała od firmy, która w każdej chwili może zmienić swoje zasady – utwórz własne zasady!",
"features.install_server": "Zainstaluj serwer",
"features.join_server": "Dołącz do serwera",
"features.posting": "Sharing your thoughts has never been more convenient",
"features.posting": "Udostępnianie swoich przemyśleń nidgy nie było bardziej wygodne",
"features.posting_text": "Masz 500 znaków. Możesz dostosować punkt skupienia na miniaturach Twoich zdjęć. Możesz używać niestandardowych emoji, ukrywać zawartość za ostrzeżeniem o spoilerze i wybierać, kto zobaczy dany wpis. Coś Ci się pomyliło? Możesz użyć funkcji „Usuń i przeredaguj” aby dokonać szybkich poprawek.",
"features.read_more": "Przeczytaj więcej",
"features.safety2": "Bezpieczniejsze doświadczenie",
......@@ -34,7 +34,7 @@
"home.install_your_own_text": "Jeśli jesteś zainteresowany uruchomieniem swojej własnej instancji — dla swoich przyjaciół, rodziny lub organizacji — możesz zacząć od zapoznania się z dokumentacją instalacji. Hostujesz tylko swoich użytkowników oraz treści, które subskrybują.",
"home.read_the_docs": "Przeczytaj dokumentację",
"home.sponsored_by": "Projekt sponsorowany przez",
"home.tagline3": "Follow friends and discover new ones among more than {count}M people. Publish anything you want: links, pictures, text, video. All on a platform that is community-owned and ad-free.",
"home.tagline3": "Śledź znajomych i poznawaj nowych spośród ponad {count} miliona osób. Publikuj co chcesz: odnośniki, zdjęcia, tekst, filmy… To wszystko na platformie należącej do społeczności i wolnej od reklam.",
"how_it_works.future": "Mastodon jest gotowy na przyszłość",
"how_it_works.future_text": "Dzięki ustandaryzowanym protokołom, do sieci nie należą tylko serwery Mastodona. Jeżeli pojawi się lepsze oprogramowanie, będzie ono współpracować z tą samą siecią.",
"how_it_works.network": "Sieć interoperacyjna",
......@@ -44,7 +44,7 @@
"how_it_works.server": "Każdy serwer działa niezależnie",
"how_it_works.server_text": "Mastodon jest wolnym i otwartoźródłowym oprogramowaniem, które każdy może uruchomić na swoim serwerze. Niezależne działania, niezależne zasady.",
"imprint": "Imprint",
"nav.apps": "Apps",
"nav.apps": "Aplikacje",
"nav.blog": "Blog",
"nav.code": "Kod źródłowy",
"nav.docs": "Dokumentacja",
......@@ -64,8 +64,8 @@
"title": "Sieć społecznościowa znowu w Twoich rękach – projekt Mastodon",
"wizard.empty": "Brak wyników… przynajmniej na razie!",
"wizard.filter.adult_content_creator": "twórcą treści dla dorosłych",
"wizard.filter.furry": "a furry",
"wizard.filter.humor": "a humorist",
"wizard.filter.furry": "„futrzakiem”",
"wizard.filter.humor": "humorystą",
"wizard.filter.journalist": "dziennikarzem",
"wizard.filter.lgbt": "LGBTQ+",
"wizard.filter.poc_aa": "Afroamerykaninem",
......@@ -82,12 +82,12 @@
"wizard.filters.sysadmin": "administratorem systemów",
"wizard.filters.writer": "pisarzem",
"wizard.find_twitter_friends": "Znajdź znajomych z Twittera",
"wizard.hint2": "All you need to do to sign up is choose a server. Just like when signing up for an e-mail address, one server is going to be hosting your account and be part of your identity.",
"wizard.hint3": "These servers are operated by independent organizations and may have different moderation policies. If you are unsure what to pick, you can try this button.",
"wizard.hint5": "Remember, you can follow and talk to anyone from any server, regardless of your choice!",
"wizard.hint2": "Aby zarejestrować się, wystarczy wybrać serwer. To tak jak rejestracja adresu e-mail, jeden serwer będzie hostował Twoje konto i zostanie częścią Twojej nazwy.",
"wizard.hint3": "Te serwery są prowadzone przez niezależne organizacje i mogą mieć różne zasady moderacji. Jeżeli nie wiesz który wybrać, użyj tego przycisku.",
"wizard.hint5": "Pamiętaj – niezależnie od wyboru, możesz śledzić i rozmawiać z osobami z dowolnego serwera!",
"wizard.sign_up": "Zarejestruj się",
"wizard_row.stability.awful": "Okropna",
"wizard_row.stability.intermittent": "Średnia",
"wizard_row.stability.stable": "Dobra",
"wizard_row.user_count": "{population} {count, plural, one {użytkownik} other {użytkowników}}"
}
\ No newline at end of file
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment