Commit 3c230839 authored by Eugen Rochko's avatar Eugen Rochko

Vectorize elephant

parent 81749f55
Pipeline #46 passed with stages
in 0 seconds
<svg version="1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="393" height="176" viewBox="0 0 3930 1760">
<path d="M1191 1644c-20-15-23-23-19-69l4-53-91-4c-80-3-100-8-169-41-166-79-216-135-224-254-4-60-1-77 15-104l21-31-40-40c-34-34-43-38-72-32-40 7-131-10-193-37-56-24-146-116-170-174-10-25-22-45-26-45-5 0-6-4-3-9 4-5 1-22-5-38-6-15-22-89-35-163-14-74-41-184-60-243C84 181 73 102 89 43l12-43h2241l71 31c147 65 268 164 330 271 12 21 30 38 39 38 49 0 229 92 284 144 6 6 36 31 65 56 58 49 167 157 267 266 68 74 123 119 189 153 34 17 60 21 131 21 109 0 127 10 126 70-1 23-6 46-12 52-7 7-6 21 4 44 20 47 17 71-10 99-23 23-29 24-142 21-159-4-208-16-349-86-109-53-327-205-415-287-28-27-90-67-94-62-1 2-10 33-20 69-18 67-60 157-98 213-41 58-124 134-154 140-32 6-64-7-64-26 0-6 25-63 55-127 56-117 89-239 83-302-6-60-60-49-215 43-125 73-192 124-306 233-113 107-288 208-395 228l-57 11v66c-1 104-47 176-141 221-41 20-52 22-87 13-32-9-45-8-61 2-17 12-126 45-146 45-3 0-16-7-29-16z" fill="#131519"/>
<g fill="#2a2e34">
<path d="M1204 1605c-9-24 5-85 22-92 36-14 5-21-103-25l-118-4-92-48c-112-58-168-109-183-168-14-51-6-111 20-148 27-38 25-45-14-75-50-38-51-52-8-74 20-11 49-32 63-48 28-30 79-124 79-145 0-7-11 10-24 39-51 108-139 163-262 163-89 0-163-30-223-90-73-73-98-134-137-332-18-95-42-198-53-228-50-140-62-233-39-297l12-33 171 1 170 1 43 41c43 43 57 39 22-6-11-14-20-28-20-30 0-3 37-6 81-6 56 0 89 5 103 14 11 8 17 15 12 15s7 18 25 39c19 22 42 50 51 63 9 12 17 18 18 11 0-7-22-41-49-77L721 0l637 1h637l-65 21c-35 11-83 33-105 48-42 29-73 60-60 60 9 0 65-31 85-47 8-6 47-24 85-39 64-25 82-28 205-28 124-1 142 1 215 27 219 78 327 183 429 419 28 63 38 195 24 298-13 95-18 118-38 175-25 71-59 132-116 206-24 31-41 59-38 61 2 3-4 11-13 19-16 13-17 12-4-3 16-22 3-23-23-3-19 14-56 21-56 10 0-2 9-24 19-47 87-196 107-260 117-376 6-73-10-192-31-231-18-33-18-27 0 33 8 27 15 69 15 93 0 41-1 43-25 37-37-9-114 21-232 92l-107 64-35-32-35-33 28 38c16 21 24 42 20 46-49 41-96 71-104 66-5-3-7 0-5 7 5 13-75 90-169 161-71 54-200 114-276 130l-64 13-36-36c-24-24-62-45-113-64-107-39-119-27-14 13 116 45 157 90 157 173 0 50-36 133-71 165-25 23-89 53-111 53-7 0-19-4-27-9-12-7-10-14 8-36 11-15 21-39 20-54-1-24-1-24-10 6-5 18-25 45-43 60-68 54-180 82-192 48zm-16-480c-34-19-180-29-238-17-41 9-35 10 55 11 55 1 118 6 140 10 61 13 73 12 43-4zm310-322c37-93 42-215 9-221-38-7-85 176-58 226 16 30 36 28 49-5zm917-54c-9-17-19-29-22-26-5 5 25 57 33 57 3 0-3-14-11-31zm140-79c-4-12-9-19-12-17-3 3-2 15 2 27s9 19 12 17c3-3 2-15-2-27zm-7-217c-31-48-138-132-192-152-84-31-232-33-298-3-27 11-48 23-48 25s33-5 73-15c61-16 85-17 163-9 114 12 182 43 254 116 57 58 68 66 48 38zm-631-160c-15-2-26-10-25-16 4-19-21-57-38-57-8 0-17-8-21-17-8-24-34-53-46-53-6 0-1 10 11 23s22 29 22 35c0 7 11 17 25 22 25 9 29 18 26 53-2 14 5 17 36 16 30-2 33-3 10-6z"/>
<path d="M1467 803c-23-22 12-192 41-201 17-5 16 50-4 137-15 68-22 79-37 64zM3515 1223c-59-14-222-87-259-115-19-15-19-16 7-42 15-15 27-30 27-33 0-4-15 8-33 25l-33 33-50-37c-27-21-51-39-53-41-3-2 10-18 27-36 45-47 40-59-6-14l-38 37-136-108-137-107-1-115c-1-115-14-192-44-262-9-21-12-38-7-38s45 14 88 30c118 45 270 170 457 374 98 107 173 169 253 210 45 22 65 26 142 26 87 0 91 1 97 24 6 24-16 79-36 91-16 10-11 26 7 23 11-2 21 7 27 24 8 22 6 31-9 48-16 18-29 20-124 19-58-1-133-8-166-16zm-512-415l18-33-30 35c-17 19-31 38-31 43 0 16 24-9 43-45z"/>
</g>
<g fill="#39424d">
<path d="M1204 1606c-11-29 6-88 27-93 46-12 11-21-99-24-116-4-120-5-203-46-94-47-162-100-186-147-23-45-19-126 9-176l23-39-42-43-42-43 50-30c56-33 100-92 125-167 22-66 11-73-12-7-23 63-82 133-138 161-24 12-68 23-107 26-96 7-166-18-236-81-80-74-107-135-147-339-19-95-49-216-66-268-40-120-49-213-26-258l17-32 166 1 167 1 38 39c48 48 70 51 34 5-14-19-26-37-26-40 0-2 38-5 85-5h84l58 79c32 43 61 79 66 80 12 0-30-76-63-113-16-19-27-37-23-41 4-3 286-6 627-5 607 0 620 1 566 18-63 20-170 86-170 105 0 14 29 4 77-28 28-19 80-44 115-56 84-29 240-38 323-17 76 19 192 62 214 79 9 8 29 20 44 28 55 27 170 158 203 230 12 25 31 65 42 90 45 98 46 272 2 449-14 59-70 170-95 191-8 7-15 18-15 24 0 20-93 104-122 111-16 4-28 4-28 1s23-53 50-112c64-134 83-217 84-364 1-106-1-121-28-184-16-38-40-79-53-92-12-13-23-27-23-32 0-14-141-123-180-140-49-20-194-32-264-21-36 6-71 20-92 36-19 14-34 21-34 15 0-20-32-42-62-42-23 0-29-4-24-16 6-16-34-64-54-64-5 0-10-6-10-13 0-17-32-47-50-47-7 0-1 9 14 21 14 11 25 28 24 37-2 10 6 18 22 22 19 4 26 13 28 38 3 28 7 32 33 32 38 0 69 16 69 35 0 20 3 19 53-7 37-20 57-23 172-23 121 0 134 2 189 28 39 18 84 53 136 105 85 84 106 128 117 243l5 55-34-4c-45-5-128 30-243 101l-90 57-27-33c-14-17-30-28-34-24s5 21 21 37 27 31 24 33c-2 1-26 20-52 41l-48 38-31-28c-30-28-30-17 0 19 14 16 13 21-19 53-116 121-286 221-417 245-52 10-54 10-91-24-34-31-133-76-203-93-44-10-33 11 12 25 87 26 167 69 191 102 53 74 18 212-69 273-60 43-148 41-109-1 25-28 40-74 27-87-7-7-10-4-10 10 0 57-93 128-184 140-37 5-47 4-52-10zm16-465c0-5-15-15-32-22-40-17-284-19-311-3-14 8 19 11 130 11 81 1 162 5 178 11 17 6 31 11 33 11 1 1 2-3 2-8zm279-329c5-10 17-55 26-101 13-63 15-89 6-107-12-26-33-31-49-11-17 21-42 119-42 167 0 63 36 95 59 52zm915-66c-10-20-22-36-26-36-5 0 1 18 13 40 28 49 36 46 13-4zm144-72c-9-31-13-34-16-17-3 21 15 69 24 61 2-2-2-22-8-44z"/>
<path d="M1466 803c-11-11-6-78 10-134 33-113 55-78 29 47-17 82-25 100-39 87zM3530 1225c-70-16-148-47-228-92l-64-35 33-34c18-18 30-36 28-39-3-3-18 9-34 25-16 17-34 30-40 30-7 0-33-16-59-36l-48-36 38-39c45-46 31-53-17-9-17 17-37 29-44 26-6-2-69-50-140-106l-128-103 6-73c8-84-13-224-43-291-10-24-17-43-15-43s40 14 84 31c114 43 227 134 451 359 226 228 261 250 400 250 102 0 115 8 100 62-6 20-17 41-25 48s-15 19-15 27c0 13 3 13 15 3s16-8 25 15c13 35 13 39-7 57-22 19-191 20-273 3zm-510-437c0-4-4-8-9-8-9 0-61 75-61 87 1 10 70-68 70-79z"/>
</g>
<g fill="#56606b">
<path d="M1206 1611c-13-20 6-89 25-94 49-13 9-25-94-29-106-4-119-7-193-42-101-48-176-105-197-149-27-56-20-59 27-13 50 50 140 96 241 122 102 26 269 24 366-6 93-28 149-78 149-134 0-20 4-36 8-36 15 0 71 64 82 94 26 69-24 188-99 238-23 16-101 26-101 13 0-2 9-19 20-37 21-34 27-78 11-78-5 0-12 13-16 28-7 36-58 85-106 105-51 21-116 30-123 18z"/>
<path d="M1600 1245c-26-27-147-85-177-85-5 0-15-9-23-20-22-31-159-70-285-83l-109-11-62-61c-33-33-69-75-78-93-16-31-16-37-2-73 17-42 21-79 8-79-4 0-13 20-20 44-16 62-84 143-141 169-64 30-187 30-253 0-63-29-144-111-173-176-23-52-27-68-65-267-11-58-33-147-50-198-43-134-55-217-37-267l14-40 104-3c133-4 153 0 219 44 86 58 148 53 85-6-34-32-32-40 13-40 33 0 44 7 112 80 68 72 80 80 113 80 20 0 37-2 37-5 0-13-35-72-61-105-16-19-29-38-29-42 0-5 216-8 479-8h479l46 48c39 39 43 49 31 58-22 17-18 41 10 60 15 10 25 26 25 40 0 17 6 24 19 24 25 0 43 24 39 52-2 17 2 23 17 24 11 1 31 2 43 3 15 0 26 9 29 21 6 24 25 25 59 3 22-14 35-15 102-5 42 7 124 12 182 12h105l59 50c117 101 153 162 171 293l6 47h-34c-33 0-35-2-41-45-5-30-12-45-22-45-15 0-11 35 7 72 7 13-1 21-47 42-63 29-73 26-94-24-7-17-16-30-21-30-16 0-10 26 14 62l24 34-75 43-74 43-32-31c-39-38-55-30-21 11 14 16 25 33 25 37 0 9-75 71-86 71-5 0-20-12-36-27-38-36-46-24-11 17l27 33-59 54c-135 123-278 203-392 220-62 10-63 9-93-22zm-101-428c17-21 42-145 39-191-3-36-6-41-28-41-19 0-30 9-45 40-24 49-33 168-15 190 15 19 34 19 49 2zM3537 1222c-70-13-266-97-281-120-3-6 7-26 24-45 41-47 25-56-21-11l-38 37-51-38-51-38 35-29c20-16 36-34 36-39 0-18-25-8-56 22l-33 32-43-33c-24-19-55-45-70-58l-26-24 29-41c36-50 40-85 5-45-13 15-31 37-39 49l-16 21-54-42-55-43 6-82c3-48-1-111-8-149-7-37-11-69-8-71 2-3 32 9 67 25 111 53 282 175 424 303 108 96 158 134 225 168 84 42 90 44 177 44h90l3 36c2 25-3 40-18 54-11 10-20 30-20 44 1 25 1 25 15 7s15-18 25 8c11 30-1 65-23 67-66 6-192 1-250-9z"/>
<path d="M2520 1225c0-3 20-48 45-100 58-121 62-132 80-218 27-131 17-280-27-374-26-55-152-181-217-217-94-51-317-54-384-5l-29 21-14-20c-8-11-28-23-44-27-17-4-30-11-30-16s-13-24-30-42c-16-17-39-44-51-59-11-16-28-28-37-28-25 0 111-79 176-103 45-16 83-20 182-21 112-1 132 2 199 27 231 85 354 199 431 397 62 162 50 382-30 555-34 73-104 169-148 202-39 29-72 42-72 28z"/>
</g>
<path d="M2530 1210c0-6 17-45 39-88 62-124 82-201 88-338 5-107 3-130-17-190-25-79-46-110-139-201-80-80-124-101-242-115-98-12-183-2-242 29-27 13-31 13-51-6-12-12-32-21-43-21-14 0-24-9-31-29-6-16-20-32-31-36-12-3-21-12-21-19s-11-23-25-36-25-26-25-30c0-14 130-80 190-95 265-69 587 55 730 282 142 223 131 532-27 770-30 46-69 94-87 108-34 26-66 33-66 15z" fill="#94a2b5"/>
<path d="M2530 1208c0-6 16-40 36-76 20-35 50-110 66-166 25-85 30-118 29-209-1-173-28-237-150-356-91-88-133-109-252-123-98-12-183-2-242 29-27 13-31 13-51-6-12-12-32-21-43-21-14 0-22-8-25-24-4-22 2-28 56-55 90-44 142-54 258-49 197 9 326 83 444 258 42 63 81 108 103 122 20 12 39 26 42 31 4 5 5 55 4 110-3 135-27 241-76 338-34 68-106 165-138 188s-61 27-61 9z" fill="#b2becc"/>
</svg>
......@@ -126,7 +126,7 @@ body {
.brand::before {
content: "";
display: block;
background: url("elephant-friend-top.png");
background: url("elephant.svg");
position: absolute;
width: 393px;
height: 176px;
......
{
"version": 3,
"mappings": "AAAQ,4GAAoG;AACpG,yEAAiE;AAkBzE;;;EAGE;AAEF;;;;;;;;;;;;wBAYyB;EACvB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,IAAI,EAAE,OAAO;EACb,cAAc,EAAE,QAAQ;;AAG1B,iDAAiD;AACjD;0CAC2C;EACzC,OAAO,EAAE,KAAK;;AAGhB,IAAK;EACH,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,cAAc,EAAE,kBAAkB;EAClC,qBAAqB,EAAE,MAAM;EAC7B,gBAAgB,EAAE,IAAI;;AAGxB,MAAO;EACL,UAAU,EAAE,IAAI;;AAGlB,aAAc;EACZ,MAAM,EAAE,IAAI;;AAGd;iBACkB;EAChB,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGf,KAAM;EACJ,eAAe,EAAE,QAAQ;EACzB,cAAc,EAAE,CAAC;;AAGnB,CAAE;EACA,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,WAAW,EAAE,oBAAoB;EACjC,cAAc,EAAE,kBAAkB;EAClC,gBAAgB,EA/EP,OAAO;EAgFhB,KAAK,EAjFI,OAAO;EAkFhB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;;AAGlB,UAAW;EACT,SAAS,EA5EK,KAAK;EA6EnB,MAAM,EAAE,MAAM;EAEd,oCAAqC;IAJvC,UAAW;MAKP,OAAO,EAAE,MAAM;;AAInB,OAAQ;EACN,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,eAAe,EAAE,aAAa;EAE9B,oCAAqC;IANvC,OAAQ;MAOJ,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,eAAe,EAAE,MAAM;MACvB,aAAa,EAAE,IAAI;EAGrB,UAAG;IACD,UAAU,EAAE,IAAI;IAEhB,aAAG;MACD,OAAO,EAAE,YAAY;MACrB,cAAc,EAAE,MAAM;IAGxB,YAAE;MACA,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,eAAe,EAAE,MAAM;MACvB,WAAW,EAAE,MAAM;MAEnB,KAAK,EAzHA,OAAO;MA0HZ,eAAe,EAAE,IAAI;MACrB,OAAO,EAAE,SAAS;MAClB,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,UAAU,EAAE,kBAAqB;MACjC,WAAW,EAAE,wBAAwB;MACrC,WAAW,EAAE,GAAG;MAChB,SAAS,EAAE,IAAI;MAEf,uCAAkB;QAChB,KAAK,EApIF,OAAO;QAqIV,UAAU,EAAE,kBAAoB;MAGlC,kBAAQ;QACN,KAAK,EA1IF,IAAI;QA4IP,sBAAI;UACF,KAAK,EAAE,IAAI;UACX,MAAM,EAAE,IAAI;UACZ,OAAO,EAAE,CAAC;UACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;UAClB,cAAc,EAAE,MAAM;UACtB,GAAG,EAAE,GAAG;UACR,IAAI,EAAE,KAAK;QAGb,wBAAQ;UACN,mBAAmB,EAAE,WAAW;UAEhC,4BAAI;YACF,OAAO,EAAE,CAAC;IAMlB,2BAAiB;MACf,YAAY,EAAE,CAAC;IAGjB,0BAAgB;MACd,aAAa,EAAE,CAAC;;AAKtB,MAAO;EACL,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EAEV,cAAU;IACR,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,UAAU,EAAE,8BAA8B;IAC1C,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,KAAK,EAAE,KAAK;IACZ,MAAM,EAAE,KAAK;IACb,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,GAAG,EAAE,KAAK;IACV,IAAI,EAAE,KAAK;IACX,cAAc,EAAE,IAAI;IAEpB,oCAAqC;MAZvC,cAAU;QAaN,OAAO,EAAE,IAAI;EAKf,oBAAU;IACR,GAAG,EAAE,KAAK;;AAKhB,MAAO;EACL,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,OAAO,EAAE,WAAW;EAEpB,UAAI;IACF,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,MAAM,EAAE,WAAW;EAGrB,SAAG;IACD,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,KAAK,EApNE,OAAO;IAqNd,WAAW,EAAE,CAAC;EAGhB,oCAAqC;IAlBvC,MAAO;MAmBH,OAAO,EAAE,QAAQ;MAEjB,SAAG;QACD,SAAS,EAAE,IAAI;;AAKrB,eAAgB;EACd,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,MAAM,EAAE,OAAO;EAEf,kBAAG;IACD,UAAU,EAAE,UAAU;IACtB,KAAK,EAAE,GAAG;IACV,IAAI,EAAE,QAAQ;IACd,OAAO,EAAE,MAAM;IACf,aAAa,EAAE,IAAI;IAEnB,oCAAqC;MAPvC,kBAAG;QAQC,KAAK,EAAE,IAAI;IAGb,yBAAO;MACL,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,UAAU,EAAE,OAAqB;MACjC,aAAa,EAAE,WAAW;MAC1B,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,UAAU,EAAE,KAAK;MACjB,eAAe,EAAE,IAAI;MACrB,WAAW,EAAE,GAAG;MAChB,eAAe,EAAE,KAAK;MACtB,eAAe,EAAE,MAAM;MAEvB,oCAAqC;QAZvC,yBAAO;UAaH,UAAU,EAAE,KAAK;IAIrB,2BAAS;MACP,UAAU,EAAE,MAAM;IAGpB,qBAAG;MACD,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,WAAW,EAAE,+BAA+B;MAC5C,UAAU,EAAE,MAAM;MAClB,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,OAAO,EAAE,IAAI;IAGf,uCAAqB;MACnB,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,UAAU,EAAE,OAAqB;MACjC,aAAa,EAAE,WAAW;MAC1B,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,cAAc,EAAE,OAAO;MACvB,WAAW,EAAE,IAAI;MAEjB,+CAAQ;QACN,KAAK,EAAE,IAAI;QAEX,sDAAO;UACL,WAAW,EAAE,GAAG;UAChB,KAAK,EAxRJ,OAAsB;QA2RzB,iDAAE;UACA,eAAe,EAAE,IAAI;UACrB,KAAK,EAAE,OAAO;UAEd,mDAAE;YACA,WAAW,EAAE,OAAO;MAK1B,4CAAK;QACH,KAAK,EAAE,KAAK;QACZ,KAAK,EAvSF,OAAsB;MA0S3B,gDAAS;QACP,UAAU,EAAE,IAAI;QAChB,KAAK,EAAE,IAAI;QACX,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,QAAQ,EAAE,MAAM;QAChB,aAAa,EAAE,QAAQ;;AAM/B,iBAAkB;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;;AAIhB,aAAK;EACH,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,MAAM,EAAE,MAAM;AAGhB,WAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EAvUE,OAAO;EAwUd,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAElB,mBAAU;IACR,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,UAAU,EAAE,iBAAkB;IAC9B,KAAK,EAAE,KAAK;IACZ,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,IAAI,EAAE,GAAG;IACT,GAAG,EAAE,CAAC;IACN,SAAS,EAAE,gBAAgB;AAI/B,WAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EA7VE,OAAO;EA8Vd,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,MAAM;AAGpB,WAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EA5WE,OAAO;AA+WhB,mBAAW;EACT,KAAK,EAhXE,OAAO;EAiXd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,WAAW,EAAE,iBAAkB;EAC/B,YAAY,EAAE,IAAI;EAClB,WAAW,EAAE,KAAK;EAClB,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;EAEnB,gCAAa;IACX,aAAa,EAAE,CAAC;AAIpB,UAAE;EACA,KAAK,EAhYE,OAAO;EAiYd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,OAAO,EAAE,IAAI;AAGf,UAAE;EACA,KAAK,EAAE,OAAsB;AAG/B,YAAI;EACF,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,gCAAgC;AAG9C,qBAAa;EACX,aAAa,EAAE,IAAI;AAGrB,yBAAiB;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;AAGb,WAAG;EACD,UAAU,EAAE,MAAM;AAGpB,WAAG;EACD,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;AAGrB,cAAM;EACJ,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,KAAK,EAzaE,OAAO;EA0ad,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EAEjB,sBAAU;IACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,kBAAkB,EAAE,UAAU;IAC9B,UAAU,EAAE,UAAU;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,WAAW,EAAE,KAAK;IAClB,UAAU,EAAE,KAAK;IACjB,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,OAAO,EAAE,OAAO;AAKlB,0BAAW;EACT,UAAU,EAAE,GAAG;EACf,UAAU,EAAE,MAAM;EAElB;8BACE;IACA,KAAK,EA9bF,OAAsB;AAmc/B,YAAI;EACF,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,gBAAgB,EAAE,OAAqB;EACvC,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,QAAQ,EAAE,IAAI;AAGhB,aAAK;EACH,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,SAAS,EAAE,GAAG;EACd,WAAW,EAAE,wBAAwB;EACrC,gBAAgB,EAAE,OAAqB;EACvC,aAAa,EAAE,GAAG;AAGpB,iBAAS;EACP,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,OAAO,EAAE,CAAC;AAGZ,eAAS;EACP,OAAO,EAAE,MAAM;EAEf,4BAAa;IACX,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,aAAa,EAAE,CAAC;AAIpB,wBAAgB;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,gCAAgC;;AAIhD,OAAQ;EACN,cAAc,EAAE,IAAI;EAEpB,cAAO;IACL,UAAU,EAAE,IAAI;IAEhB,gBAAE;MACA,KAAK,EArfA,OAAsB;MAsf3B,eAAe,EAAE,IAAI;;AAK3B,UAAW;EACT,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EAEnB,YAAE;IACA,KAAK,EAAE,OAAsB;IAC7B,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,MAAM,EAAE,iBAA+B;IACvC,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,eAAe,EAAE,IAAI;EAGvB,sBAAY;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,sBAAY;IACV,KAAK,EAAE,KAAK;;AAIhB,WAAY;EACV,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,eAAe,EAAE,MAAM;EACvB,MAAM,EAAE,QAAQ;EAEhB,cAAG;IACD,IAAI,EAAE,QAAQ;IACd,OAAO,EAAE,MAAM;IAEf,oCAAqC;MAJvC,cAAG;QAKC,OAAO,EAAE,KAAK;EAIlB,aAAE;IACA,KAAK,EAAE,OAAsB;IAC7B,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,MAAM,EAAE,iBAA+B;IACvC,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,eAAe,EAAE,IAAI;EAGvB,uBAAY;IACV,KAAK,EA5iBE,OAAsB;EA+iB/B,qBAAU;IACR,YAAY,EAAE,OAAsB;;AAIxC,WAAY;EACV,UAAU,EAnjBD,OAAO;EAojBhB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EAEb,cAAG;IACD,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,aAAE;IACA,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,aAAa,EAAE,IAAI;EAGrB,eAAM;IACJ,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,KAAK,EAzkBE,OAAO;IA0kBd,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,4BAA4B;IACxC,WAAW,EAAE,OAAO;IACpB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,eAAe,EAAE,IAAI;IACrB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,OAAO,EAAE,QAAQ;IACjB,MAAM,EAAE,MAAM;IACd,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,MAAM,EAAE,OAAO;IAEf,yBAAY;MACV,OAAO,EAAE,QAAQ;MACjB,MAAM,EAAE,cAAc;MACtB,UAAU,EAAE,WAAW;MACvB,WAAW,EAAE,GAAG;MAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IAGb,oCAAqC;MAzBvC,eAAM;QA0BF,aAAa,EAAE,IAAI;;AAKzB,MAAO;EACL,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,eAAe,EAAE,GAAG;EACpB,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,eAAe,EAAE,GAAG;EACpB,iBAAiB,EAAE,SAAS;EAC5B,mBAAmB,EAAE,SAAS;EAE9B,UAAU,EAAE,IAAI;EAEhB,eAAS;IACP,OAAO,EAAE,IAAI;EAGf,SAAG;IACD,WAAW,EAAE,KAAK;IAClB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,QAAE;IACA,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,SAAS,EAAE,IAAI",
"mappings": "AAAQ,4GAAoG;AACpG,yEAAiE;AAkBzE;;;EAGE;AAEF;;;;;;;;;;;;wBAYyB;EACvB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,IAAI,EAAE,OAAO;EACb,cAAc,EAAE,QAAQ;;AAG1B,iDAAiD;AACjD;0CAC2C;EACzC,OAAO,EAAE,KAAK;;AAGhB,IAAK;EACH,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,cAAc,EAAE,kBAAkB;EAClC,qBAAqB,EAAE,MAAM;EAC7B,gBAAgB,EAAE,IAAI;;AAGxB,MAAO;EACL,UAAU,EAAE,IAAI;;AAGlB,aAAc;EACZ,MAAM,EAAE,IAAI;;AAGd;iBACkB;EAChB,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGf,KAAM;EACJ,eAAe,EAAE,QAAQ;EACzB,cAAc,EAAE,CAAC;;AAGnB,CAAE;EACA,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,WAAW,EAAE,oBAAoB;EACjC,cAAc,EAAE,kBAAkB;EAClC,gBAAgB,EA/EP,OAAO;EAgFhB,KAAK,EAjFI,OAAO;EAkFhB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;;AAGlB,UAAW;EACT,SAAS,EA5EK,KAAK;EA6EnB,MAAM,EAAE,MAAM;EAEd,oCAAqC;IAJvC,UAAW;MAKP,OAAO,EAAE,MAAM;;AAInB,OAAQ;EACN,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,eAAe,EAAE,aAAa;EAE9B,oCAAqC;IANvC,OAAQ;MAOJ,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,eAAe,EAAE,MAAM;MACvB,aAAa,EAAE,IAAI;EAGrB,UAAG;IACD,UAAU,EAAE,IAAI;IAEhB,aAAG;MACD,OAAO,EAAE,YAAY;MACrB,cAAc,EAAE,MAAM;IAGxB,YAAE;MACA,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,eAAe,EAAE,MAAM;MACvB,WAAW,EAAE,MAAM;MAEnB,KAAK,EAzHA,OAAO;MA0HZ,eAAe,EAAE,IAAI;MACrB,OAAO,EAAE,SAAS;MAClB,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,UAAU,EAAE,kBAAqB;MACjC,WAAW,EAAE,wBAAwB;MACrC,WAAW,EAAE,GAAG;MAChB,SAAS,EAAE,IAAI;MAEf,uCAAkB;QAChB,KAAK,EApIF,OAAO;QAqIV,UAAU,EAAE,kBAAoB;MAGlC,kBAAQ;QACN,KAAK,EA1IF,IAAI;QA4IP,sBAAI;UACF,KAAK,EAAE,IAAI;UACX,MAAM,EAAE,IAAI;UACZ,OAAO,EAAE,CAAC;UACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;UAClB,cAAc,EAAE,MAAM;UACtB,GAAG,EAAE,GAAG;UACR,IAAI,EAAE,KAAK;QAGb,wBAAQ;UACN,mBAAmB,EAAE,WAAW;UAEhC,4BAAI;YACF,OAAO,EAAE,CAAC;IAMlB,2BAAiB;MACf,YAAY,EAAE,CAAC;IAGjB,0BAAgB;MACd,aAAa,EAAE,CAAC;;AAKtB,MAAO;EACL,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EAEV,cAAU;IACR,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,UAAU,EAAE,mBAAmB;IAC/B,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,KAAK,EAAE,KAAK;IACZ,MAAM,EAAE,KAAK;IACb,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,GAAG,EAAE,KAAK;IACV,IAAI,EAAE,KAAK;IACX,cAAc,EAAE,IAAI;IAEpB,oCAAqC;MAZvC,cAAU;QAaN,OAAO,EAAE,IAAI;EAKf,oBAAU;IACR,GAAG,EAAE,KAAK;;AAKhB,MAAO;EACL,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,OAAO,EAAE,WAAW;EAEpB,UAAI;IACF,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,MAAM,EAAE,WAAW;EAGrB,SAAG;IACD,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,KAAK,EApNE,OAAO;IAqNd,WAAW,EAAE,CAAC;EAGhB,oCAAqC;IAlBvC,MAAO;MAmBH,OAAO,EAAE,QAAQ;MAEjB,SAAG;QACD,SAAS,EAAE,IAAI;;AAKrB,eAAgB;EACd,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,MAAM,EAAE,OAAO;EAEf,kBAAG;IACD,UAAU,EAAE,UAAU;IACtB,KAAK,EAAE,GAAG;IACV,IAAI,EAAE,QAAQ;IACd,OAAO,EAAE,MAAM;IACf,aAAa,EAAE,IAAI;IAEnB,oCAAqC;MAPvC,kBAAG;QAQC,KAAK,EAAE,IAAI;IAGb,yBAAO;MACL,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,UAAU,EAAE,OAAqB;MACjC,aAAa,EAAE,WAAW;MAC1B,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,UAAU,EAAE,KAAK;MACjB,eAAe,EAAE,IAAI;MACrB,WAAW,EAAE,GAAG;MAChB,eAAe,EAAE,KAAK;MACtB,eAAe,EAAE,MAAM;MAEvB,oCAAqC;QAZvC,yBAAO;UAaH,UAAU,EAAE,KAAK;IAIrB,2BAAS;MACP,UAAU,EAAE,MAAM;IAGpB,qBAAG;MACD,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,WAAW,EAAE,+BAA+B;MAC5C,UAAU,EAAE,MAAM;MAClB,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,OAAO,EAAE,IAAI;IAGf,uCAAqB;MACnB,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,UAAU,EAAE,OAAqB;MACjC,aAAa,EAAE,WAAW;MAC1B,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,cAAc,EAAE,OAAO;MACvB,WAAW,EAAE,IAAI;MAEjB,+CAAQ;QACN,KAAK,EAAE,IAAI;QAEX,sDAAO;UACL,WAAW,EAAE,GAAG;UAChB,KAAK,EAxRJ,OAAsB;QA2RzB,iDAAE;UACA,eAAe,EAAE,IAAI;UACrB,KAAK,EAAE,OAAO;UAEd,mDAAE;YACA,WAAW,EAAE,OAAO;MAK1B,4CAAK;QACH,KAAK,EAAE,KAAK;QACZ,KAAK,EAvSF,OAAsB;MA0S3B,gDAAS;QACP,UAAU,EAAE,IAAI;QAChB,KAAK,EAAE,IAAI;QACX,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,QAAQ,EAAE,MAAM;QAChB,aAAa,EAAE,QAAQ;;AAM/B,iBAAkB;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;;AAIhB,aAAK;EACH,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,MAAM,EAAE,MAAM;AAGhB,WAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EAvUE,OAAO;EAwUd,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAElB,mBAAU;IACR,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,UAAU,EAAE,iBAAkB;IAC9B,KAAK,EAAE,KAAK;IACZ,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,IAAI,EAAE,GAAG;IACT,GAAG,EAAE,CAAC;IACN,SAAS,EAAE,gBAAgB;AAI/B,WAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EA7VE,OAAO;EA8Vd,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,MAAM;AAGpB,WAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EA5WE,OAAO;AA+WhB,mBAAW;EACT,KAAK,EAhXE,OAAO;EAiXd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,WAAW,EAAE,iBAAkB;EAC/B,YAAY,EAAE,IAAI;EAClB,WAAW,EAAE,KAAK;EAClB,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;EAEnB,gCAAa;IACX,aAAa,EAAE,CAAC;AAIpB,UAAE;EACA,KAAK,EAhYE,OAAO;EAiYd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,OAAO,EAAE,IAAI;AAGf,UAAE;EACA,KAAK,EAAE,OAAsB;AAG/B,YAAI;EACF,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,gCAAgC;AAG9C,qBAAa;EACX,aAAa,EAAE,IAAI;AAGrB,yBAAiB;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;AAGb,WAAG;EACD,UAAU,EAAE,MAAM;AAGpB,WAAG;EACD,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;AAGrB,cAAM;EACJ,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,KAAK,EAzaE,OAAO;EA0ad,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EAEjB,sBAAU;IACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,kBAAkB,EAAE,UAAU;IAC9B,UAAU,EAAE,UAAU;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,WAAW,EAAE,KAAK;IAClB,UAAU,EAAE,KAAK;IACjB,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,OAAO,EAAE,OAAO;AAKlB,0BAAW;EACT,UAAU,EAAE,GAAG;EACf,UAAU,EAAE,MAAM;EAElB;8BACE;IACA,KAAK,EA9bF,OAAsB;AAmc/B,YAAI;EACF,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,gBAAgB,EAAE,OAAqB;EACvC,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,QAAQ,EAAE,IAAI;AAGhB,aAAK;EACH,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,SAAS,EAAE,GAAG;EACd,WAAW,EAAE,wBAAwB;EACrC,gBAAgB,EAAE,OAAqB;EACvC,aAAa,EAAE,GAAG;AAGpB,iBAAS;EACP,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,OAAO,EAAE,CAAC;AAGZ,eAAS;EACP,OAAO,EAAE,MAAM;EAEf,4BAAa;IACX,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,aAAa,EAAE,CAAC;AAIpB,wBAAgB;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,gCAAgC;;AAIhD,OAAQ;EACN,cAAc,EAAE,IAAI;EAEpB,cAAO;IACL,UAAU,EAAE,IAAI;IAEhB,gBAAE;MACA,KAAK,EArfA,OAAsB;MAsf3B,eAAe,EAAE,IAAI;;AAK3B,UAAW;EACT,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EAEnB,YAAE;IACA,KAAK,EAAE,OAAsB;IAC7B,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,MAAM,EAAE,iBAA+B;IACvC,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,eAAe,EAAE,IAAI;EAGvB,sBAAY;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,sBAAY;IACV,KAAK,EAAE,KAAK;;AAIhB,WAAY;EACV,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,eAAe,EAAE,MAAM;EACvB,MAAM,EAAE,QAAQ;EAEhB,cAAG;IACD,IAAI,EAAE,QAAQ;IACd,OAAO,EAAE,MAAM;IAEf,oCAAqC;MAJvC,cAAG;QAKC,OAAO,EAAE,KAAK;EAIlB,aAAE;IACA,KAAK,EAAE,OAAsB;IAC7B,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,MAAM,EAAE,iBAA+B;IACvC,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,eAAe,EAAE,IAAI;EAGvB,uBAAY;IACV,KAAK,EA5iBE,OAAsB;EA+iB/B,qBAAU;IACR,YAAY,EAAE,OAAsB;;AAIxC,WAAY;EACV,UAAU,EAnjBD,OAAO;EAojBhB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EAEb,cAAG;IACD,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,aAAE;IACA,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,aAAa,EAAE,IAAI;EAGrB,eAAM;IACJ,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,KAAK,EAzkBE,OAAO;IA0kBd,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,4BAA4B;IACxC,WAAW,EAAE,OAAO;IACpB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,eAAe,EAAE,IAAI;IACrB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,OAAO,EAAE,QAAQ;IACjB,MAAM,EAAE,MAAM;IACd,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,MAAM,EAAE,OAAO;IAEf,yBAAY;MACV,OAAO,EAAE,QAAQ;MACjB,MAAM,EAAE,cAAc;MACtB,UAAU,EAAE,WAAW;MACvB,WAAW,EAAE,GAAG;MAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IAGb,oCAAqC;MAzBvC,eAAM;QA0BF,aAAa,EAAE,IAAI;;AAKzB,MAAO;EACL,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,eAAe,EAAE,GAAG;EACpB,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,eAAe,EAAE,GAAG;EACpB,iBAAiB,EAAE,SAAS;EAC5B,mBAAmB,EAAE,SAAS;EAE9B,UAAU,EAAE,IAAI;EAEhB,eAAS;IACP,OAAO,EAAE,IAAI;EAGf,SAAG;IACD,WAAW,EAAE,KAAK;IAClB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,QAAE;IACA,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,SAAS,EAAE,IAAI",
"sources": ["style.scss"],
"names": [],
"file": "style.css"
......
......@@ -179,7 +179,7 @@ body {
&::before {
content: "";
display: block;
background: url('elephant-friend-top.png');
background: url('elephant.svg');
position: absolute;
width: 393px;
height: 176px;
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment