Commit e09246d3 authored by marcin mikołajczak's avatar marcin mikołajczak 💔

Fix typo (Polish translation)

parent b9db5f2a
......@@ -22,7 +22,7 @@ Ten wpis jest tłumaczeniem wpisu pt. [Mastodon 3.2 – A look inside]({{< relr
***
**Całkowicie na nowo opracowano odtwarczacz dźwięku**, aby otrzymał bardziej przyciągający wzrok wygląd. Automatycznie wydobywa on obraz albumu z pliku, lub pozwala na wybów wyświetlanej po środku miniatury. Dominujący kolor z tej grafiki jest wykorzysytwany aby nadać odtwarzaczowi wyróżniający się wygląd.
**Całkowicie na nowo opracowano odtwarzacz dźwięku**, aby otrzymał bardziej przyciągający wzrok wygląd. Automatycznie wydobywa on obraz albumu z pliku, lub pozwala na wybów wyświetlanej po środku miniatury. Dominujący kolor z tej grafiki jest wykorzysytwany aby nadać odtwarzaczowi wyróżniający się wygląd.
Tak jak poprzednio miniatury filmów były automatycznie oparte o pierwszą klatkę filmu, teraz możesz **wysłać własną miniaturę, która będzie wyświetlana przed odtworzeniem filmu**. Po prostu naciśnij „Edytuj” na nowo wysłanym medium i wybierz nową miniaturę!
......@@ -30,7 +30,7 @@ Tak jak poprzednio miniatury filmów były automatycznie oparte o pierwszą klat
Jeżeli dzielisz się linkami do filmów lub dźwięku z Mastodona na innych platformach, np. na Twitterze, twoi znajaomi będą mogli **otworzyć odtwarzacz mediów Mastodona bezpośrednio z tej platformy** (zakładadjąc że platforma obsługuje tag `twitter:player`).
Aby lepiej zabezpieczać konta gdy nie korzystasz z nich, powstał **nowy mechanizm zabezpieczający próby logowania**. Jeżeli nie skonfigurowałeś(-aś) uwierytelniania dwustopniowego, nie byłeś(-aś) obecny(-a) przez przynajmniej dwa tygodnie, a ktoś spróbuje zalogować się z wcześniej nieznanego adres IP, otrzymasz prośbę o wysłanie tokenu wysłanego na Twój adres e-mail.
Aby lepiej zabezpieczać konta gdy nie korzystasz z nich, powstał **nowy mechanizm zabezpieczający próby logowania**. Jeżeli nie skonfigurowałeś(-aś) uwierytelniania dwustopniowego, nie byłeś(-aś) obecny(-a) przez przynajmniej dwa tygodnie, a ktoś spróbuje zalogować się z wcześniej nieznanego adres IP, otrzymasz prośbę o wysłanie tokenu wysłanego na Twój adres e-mail.
Ta funkcja jest przeznaczona dla osób które zapomniały skonfigurować uwierzytelnianie dwuetapowe. Jeśli to czytasz, pamiętaj że wzorową praktyką jest korzystanie z 2FA (Mastodon nnie wymaaga podana numeru telefonu ani aplikacji Mastodona, każda aplikacja TOTP działa) i używania menedżera haseł, aby tworzyć losowe i unikatowe hasła dla każdego posiadanego konta!
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment