Commit b2ab84c2 authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak

i18n: Add Polish translation

Signed-off-by: 's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent be1caee9
Pipeline #186 passed with stages
in 4 minutes and 6 seconds
......@@ -5,6 +5,7 @@ import ar from 'react-intl/locale-data/ar';
import de from 'react-intl/locale-data/de';
import en from 'react-intl/locale-data/en';
import ja from 'react-intl/locale-data/ja';
import pl from 'react-intl/locale-data/pl';
import { defaultLocale } from '../../../locales/default';
import { translations } from '../../../locales/translations';
import configureStore from '../store/helloWorldStore';
......@@ -15,6 +16,7 @@ addLocaleData([
...de,
...en,
...ja,
...pl,
]);
const locale = document.documentElement.lang || defaultLocale;
......
......@@ -29,6 +29,7 @@ module MastodonBridge
:ar,
:de,
:ja,
:pl,
]
config.active_job.queue_adapter = :sidekiq
......
---
pl:
connect_prompt:
create_mastodon_account: Utwórz konto na Mastodonie
login_via_mastodon: Zaloguj się przez Mastodona
pioneer:
body: Możesz być pierwszy(-a) z Twoich znajomych na Twitterze, którzy odkryli Mastodona. Pamiętaj, aby połączyć konto na Mastodonie, aby mogli Cię tu znaleźć, gdy też dołączą.
title: Jesteś pionierem!
tutorial:
body: Aby Twoi znajomi również mogli Cię odnaleźć, musisz zalogować się przez Mastodona. Jeżeli potrzebujesz pomocy z wyborem serwera, {link} lub naciśnij poniższy przycisk.
link: zobacz, gdzie zarejestrowali się Twoi znajomi
title: Już prawie!
friends:
empty: Brak wyników… Może Twoi znajomi nie skorzystali jeszcze z tego narzędzia! A może to Ty ustalasz trendy!
find_more: Znajdź więcej na
follow_all: Śledź wszystkich znajomych na Mastodonie
headline: Twoi znajomi
num_users: "{formatted_count} {count, plural, one {osoba} few {osoby} other {osób}}"
searching:
headline: Wyszukiwanie Twoich znajomych…
subheadline: Poczekaj, aż znajdziemy Twoich znajomych z Twittera
subheadline: 'Oto Twoi znajomi z Twittera używający Mastodona:'
your_friends_instance:
headline: Instancje Twoich znajomych
subheadline: 'Tych serwerów używają Twoi znajomi:'
---
pl:
accounts:
show:
disconnect: Rozłącz
heading:
description: Zarządzaj połączonymi kontami
title: Połączenia
home:
index:
connect_mastodon: Połącz z Mastodonem
connect_twitter: Połącz z Twitterem
connected: połączono
description: Ta strona korzysta z bazy danych użytkowników Twittera i użytkowników Mastodona, którzy zalogowali się tutaj, aby pomóc w znalezieniu ich pomiędzy wieloma instancjami Mastodona. Czy Twoi znajomi są wśród nich?
heading:
description: Zaloguj się z użyciem Twittera, aby rozpocząć
title: Znajdź swoich znajomych na Mastodonie
layouts:
application:
account: Konto
footer_html: |
Ta strona jest uruchamiana przez <a href="https://mastodon.social/@Mastodon" target="_blank">@Mastodon@mastodon.social</a> / <a href="https://twitter.com/MastodonProject" target="_blank">@MastodonProject</a>.<br />
<a href="https://source.joinmastodon.org/mastodon/bridge" target="_blank">Kod źródłowy</a>
friends: Znajomi
logout: Wyloguj się
title: Znajdź znajomych z Twittera na Mastodonie - Mastodon Bridge
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment