Commit 987100df authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak

pl: fix sub command name of tootctl accounts 'update' to 'modify'

parent 07b48933
......@@ -28,7 +28,7 @@ RAILS_ENV=production bin/tootctl help
Po zarejestrowaniu się w przeglądarce, musisz użyć wiersza poleceń aby nadać nowo utworzonemu kontu prawa administratora. Załóżmy, że Twoja nazwa użytkownika to `alice`:
```bash
RAILS_ENV=production bin/tootctl accounts update alice --role admin
RAILS_ENV=production bin/tootctl accounts modify alice --role admin
```
### W wierszu poleceń
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment