Commit f66fd8ff authored by Eugen Rochko's avatar Eugen Rochko

Improve table style

parent cdf84bbe
......@@ -9,7 +9,8 @@
{{ .Content }}
<p style="color: #687590;">
Last updated {{ .Lastmod.Format "January 2, 2006" }}
Last updated {{ .Lastmod.Format "January 2, 2006" }} ·
<a href='https://source.joinmastodon.org/mastodon/docs/tree/master/content/{{.Lang}}/{{.File.Path}}' style="color: #687590;">Improve this page</a>
</p>
</div>
{{ end }}
......@@ -248,7 +248,9 @@ main table {
main table th,
main table td {
font-size: 16px;
padding: 10px;
line-height: 28px;
padding: 10px 15px;
vertical-align: middle;
border: 1px solid #303643; }
main table th .fa-check,
main table td .fa-check {
......
{
"version": 3,
"mappings": "AAAQ,4GAAoG;AACpG,yEAAiE;AAkBzE;;;EAGE;AAEF;;;;;;;;;;;;wBAYyB;EACvB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,IAAI,EAAE,OAAO;EACb,cAAc,EAAE,QAAQ;;AAG1B,iDAAiD;AACjD;0CAC2C;EACzC,OAAO,EAAE,KAAK;;AAGhB,IAAK;EACH,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,cAAc,EAAE,kBAAkB;EAClC,qBAAqB,EAAE,MAAM;EAC7B,gBAAgB,EAAE,IAAI;;AAGxB,MAAO;EACL,UAAU,EAAE,IAAI;;AAGlB,aAAc;EACZ,MAAM,EAAE,IAAI;;AAGd;iBACkB;EAChB,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGf,KAAM;EACJ,eAAe,EAAE,QAAQ;EACzB,cAAc,EAAE,CAAC;;AAGnB,CAAE;EACA,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,WAAW,EAAE,oBAAoB;EACjC,cAAc,EAAE,kBAAkB;EAClC,gBAAgB,EA/EP,OAAO;EAgFhB,KAAK,EAjFI,OAAO;EAkFhB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,WAAW,EAAE,IAAI;;AAGnB,UAAW;EACT,SAAS,EA7EK,KAAK;EA8EnB,MAAM,EAAE,MAAM;EAEd,oCAAqC;IAJvC,UAAW;MAKP,OAAO,EAAE,MAAM;;AAInB,eAAgB;EACd,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,QAAQ,EAAE,IAAI;EACd,qBAAqB,EAAE,0BAA6C;EACpE,kBAAkB,EAAE,IAAI;EACxB,aAAa,EAAE,IAAI;;AAInB,eAAO;EACL,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,eAAe,EAAE,UAAU;EAC3B,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,KAAK,EA7GE,OAAO;EA8Gd,aAAa,EAAE,IAAI;EAEnB,mBAAI;IACF,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,IAAI,EAAE,KAAK;IACX,GAAG,EAAE,IAAI;AAIb,UAAE;EACA,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,KAAK,EA3HE,OAAO;EA4Hd,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,OAAO,EAAE,MAAM;EAEf,qDAES;IACP,KAAK,EAAE,OAAqB;AAIhC,sBAAgB;EACd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,wBAAwB;EACrC,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,IAAI;AAGtB,kBAAU;EACR,cAAc,EAAE,IAAI;EAEpB,2BAAS;IACP,KAAK,EA7IA,OAAO;;AAkJlB,OAAQ;EACN,cAAc,EAAE,IAAI;EAEpB,cAAO;IACL,UAAU,EAAE,IAAI;IAEhB,gBAAE;MACA,KAAK,EA3JA,OAAsB;MA4J3B,eAAe,EAAE,IAAI;;AAMzB,OAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EA1KE,OAAO;EA2Kd,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,aAAa,EAAE,iBAA+B;EAC9C,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;AAGpB,OAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EA3LE,OAAO;AA8LhB,OAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EAlME,OAAO;EAmMd,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,IAAI;AAGlB,OAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EA7ME,OAAO;EA8Md,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,IAAI;AAGlB,OAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EAxNE,OAAO;EAyNd,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,IAAI;AAGlB,OAAG;EACD,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,KAAK,EApOE,OAAO;EAqOd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,aAAa,EAAE,IAAI;AAGrB,eAAW;EACT,KAAK,EA3OE,OAAO;EA4Od,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,WAAW,EAAE,iBAAkB;EAC/B,YAAY,EAAE,IAAI;EAClB,WAAW,EAAE,KAAK;EAClB,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;EAEnB,4BAAa;IACX,aAAa,EAAE,CAAC;AAIpB,MAAE;EACA,KAAK,EA3PE,OAAO;EA4Pd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,OAAO,EAAE,IAAI;AAGf,MAAE;EACA,KAAK,EAAE,OAAsB;AAG/B,QAAI;EACF,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,gCAAgC;AAG9C,iBAAa;EACX,aAAa,EAAE,IAAI;AAGrB,qBAAiB;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;AAGb,OAAG;EACD,UAAU,EAAE,MAAM;AAGpB,WAAO;EACL,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;AAGb;OACG;EACD,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;AAGrB;UACM;EACJ,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,KAAK,EA3SE,OAAO;EA4Sd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EAEjB;oBAAU;IACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,kBAAkB,EAAE,UAAU;IAC9B,UAAU,EAAE,UAAU;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,WAAW,EAAE,KAAK;IAClB,UAAU,EAAE,KAAK;IACjB,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,OAAO,EAAE,OAAO;AAKlB,oBAAU;EACR,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,OAAO,EAAE,kBAAkB;EAC3B,iBAAiB,EAAE,IAAI;AAI3B;YACQ;EACN,UAAU,EAAE,IAAI;AAGlB,UAAM;EACJ,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,KAAK,EA7UE,OAAO;EA+Ud;qBACS;IACP,gBAAgB,EAAE,OAAoB;EAGxC;eACG;IACD,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,MAAM,EAAE,iBAA+B;IAEvC;2BAAU;MACR,KAAK,EAnVF,OAAO;IAsVZ;2BAAU;MACR,KAAK,EAxVF,OAAO;EA4Vd,mBAAS;IACP,WAAW,EAAE,GAAG;AAKlB,sBAAW;EACT,UAAU,EAAE,GAAG;EACf,UAAU,EAAE,MAAM;EAElB;0BACE;IACA,KAAK,EA3WF,OAAsB;AAgX/B,OAAG;EACD,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,UAAU,EAAE,iBAAiB;EAC7B,MAAM,EAAE,MAAM;AAGhB,QAAI;EACF,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,gBAAgB,EAAE,OAAqB;EACvC,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,QAAQ,EAAE,IAAI;AAGhB,SAAK;EACH,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,SAAS,EAAE,GAAG;EACd,WAAW,EAAE,wBAAwB;EACrC,gBAAgB,EAAE,OAAqB;EACvC,aAAa,EAAE,GAAG;AAGpB,aAAS;EACP,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,OAAO,EAAE,CAAC;AAGZ,oBAAgB;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,gCAAgC;;AAIhD,OAAQ;EACN,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,eAAe,EAAE,UAAU;EAC3B,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;;AAGrB,gBAAiB;EACf,KAAK,EApaI,OAAO;EAubhB,cAAc,EAAE,IAAW;EAC3B,aAAa,EAAE,iBAA+B;EAC9C,aAAa,EAAE,IAAI;EAnBnB,sBAAM;IACJ,KAAK,EAAE,OAAO;EAGhB,0BAAY;IACV,WAAW,EAAE,CAAC;IAEd,kCAAU;MACR,OAAO,EAAE,IAAI;EAIjB,kBAAE;IACA,eAAe,EAAE,IAAI;IACrB,KAAK,EAAE,OAAO;;AAQlB,MAAO;EACL,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,eAAe,EAAE,GAAG;EACpB,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,eAAe,EAAE,GAAG;EACpB,iBAAiB,EAAE,SAAS;EAC5B,mBAAmB,EAAE,SAAS;EAE9B,UAAU,EAAE,IAAI;EAEhB,eAAS;IACP,OAAO,EAAE,IAAI;EAGf,SAAG;IACD,WAAW,EAAE,KAAK;IAClB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,QAAE;IACA,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,SAAS,EAAE,IAAI",
"mappings": "AAAQ,4GAAoG;AACpG,yEAAiE;AAkBzE;;;EAGE;AAEF;;;;;;;;;;;;wBAYyB;EACvB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,IAAI,EAAE,OAAO;EACb,cAAc,EAAE,QAAQ;;AAG1B,iDAAiD;AACjD;0CAC2C;EACzC,OAAO,EAAE,KAAK;;AAGhB,IAAK;EACH,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,cAAc,EAAE,kBAAkB;EAClC,qBAAqB,EAAE,MAAM;EAC7B,gBAAgB,EAAE,IAAI;;AAGxB,MAAO;EACL,UAAU,EAAE,IAAI;;AAGlB,aAAc;EACZ,MAAM,EAAE,IAAI;;AAGd;iBACkB;EAChB,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGf,KAAM;EACJ,eAAe,EAAE,QAAQ;EACzB,cAAc,EAAE,CAAC;;AAGnB,CAAE;EACA,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,WAAW,EAAE,oBAAoB;EACjC,cAAc,EAAE,kBAAkB;EAClC,gBAAgB,EA/EP,OAAO;EAgFhB,KAAK,EAjFI,OAAO;EAkFhB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,WAAW,EAAE,IAAI;;AAGnB,UAAW;EACT,SAAS,EA7EK,KAAK;EA8EnB,MAAM,EAAE,MAAM;EAEd,oCAAqC;IAJvC,UAAW;MAKP,OAAO,EAAE,MAAM;;AAInB,eAAgB;EACd,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,QAAQ,EAAE,IAAI;EACd,qBAAqB,EAAE,0BAA6C;EACpE,kBAAkB,EAAE,IAAI;EACxB,aAAa,EAAE,IAAI;;AAInB,eAAO;EACL,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,eAAe,EAAE,UAAU;EAC3B,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,KAAK,EA7GE,OAAO;EA8Gd,aAAa,EAAE,IAAI;EAEnB,mBAAI;IACF,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,IAAI,EAAE,KAAK;IACX,GAAG,EAAE,IAAI;AAIb,UAAE;EACA,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,KAAK,EA3HE,OAAO;EA4Hd,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,OAAO,EAAE,MAAM;EAEf,qDAES;IACP,KAAK,EAAE,OAAqB;AAIhC,sBAAgB;EACd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,wBAAwB;EACrC,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,IAAI;AAGtB,kBAAU;EACR,cAAc,EAAE,IAAI;EAEpB,2BAAS;IACP,KAAK,EA7IA,OAAO;;AAkJlB,OAAQ;EACN,cAAc,EAAE,IAAI;EAEpB,cAAO;IACL,UAAU,EAAE,IAAI;IAEhB,gBAAE;MACA,KAAK,EA3JA,OAAsB;MA4J3B,eAAe,EAAE,IAAI;;AAMzB,OAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EA1KE,OAAO;EA2Kd,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,aAAa,EAAE,iBAA+B;EAC9C,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;AAGpB,OAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EA3LE,OAAO;AA8LhB,OAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EAlME,OAAO;EAmMd,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,IAAI;AAGlB,OAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EA7ME,OAAO;EA8Md,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,IAAI;AAGlB,OAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EAxNE,OAAO;EAyNd,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,IAAI;AAGlB,OAAG;EACD,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,KAAK,EApOE,OAAO;EAqOd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,aAAa,EAAE,IAAI;AAGrB,eAAW;EACT,KAAK,EA3OE,OAAO;EA4Od,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,WAAW,EAAE,iBAAkB;EAC/B,YAAY,EAAE,IAAI;EAClB,WAAW,EAAE,KAAK;EAClB,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;EAEnB,4BAAa;IACX,aAAa,EAAE,CAAC;AAIpB,MAAE;EACA,KAAK,EA3PE,OAAO;EA4Pd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,OAAO,EAAE,IAAI;AAGf,MAAE;EACA,KAAK,EAAE,OAAsB;AAG/B,QAAI;EACF,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,gCAAgC;AAG9C,iBAAa;EACX,aAAa,EAAE,IAAI;AAGrB,qBAAiB;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;AAGb,OAAG;EACD,UAAU,EAAE,MAAM;AAGpB,WAAO;EACL,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;AAGb;OACG;EACD,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;AAGrB;UACM;EACJ,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,KAAK,EA3SE,OAAO;EA4Sd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EAEjB;oBAAU;IACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,kBAAkB,EAAE,UAAU;IAC9B,UAAU,EAAE,UAAU;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,WAAW,EAAE,KAAK;IAClB,UAAU,EAAE,KAAK;IACjB,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,OAAO,EAAE,OAAO;AAKlB,oBAAU;EACR,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,OAAO,EAAE,kBAAkB;EAC3B,iBAAiB,EAAE,IAAI;AAI3B;YACQ;EACN,UAAU,EAAE,IAAI;AAGlB,UAAM;EACJ,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,KAAK,EA7UE,OAAO;EA+Ud;qBACS;IACP,gBAAgB,EAAE,OAAoB;EAGxC;eACG;IACD,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,cAAc,EAAE,MAAM;IACtB,MAAM,EAAE,iBAA+B;IAEvC;2BAAU;MACR,KAAK,EArVF,OAAO;IAwVZ;2BAAU;MACR,KAAK,EA1VF,OAAO;EA8Vd,mBAAS;IACP,WAAW,EAAE,GAAG;AAKlB,sBAAW;EACT,UAAU,EAAE,GAAG;EACf,UAAU,EAAE,MAAM;EAElB;0BACE;IACA,KAAK,EA7WF,OAAsB;AAkX/B,OAAG;EACD,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,UAAU,EAAE,iBAAiB;EAC7B,MAAM,EAAE,MAAM;AAGhB,QAAI;EACF,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,gBAAgB,EAAE,OAAqB;EACvC,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,QAAQ,EAAE,IAAI;AAGhB,SAAK;EACH,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,SAAS,EAAE,GAAG;EACd,WAAW,EAAE,wBAAwB;EACrC,gBAAgB,EAAE,OAAqB;EACvC,aAAa,EAAE,GAAG;AAGpB,aAAS;EACP,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,OAAO,EAAE,CAAC;AAGZ,oBAAgB;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,gCAAgC;;AAIhD,OAAQ;EACN,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,eAAe,EAAE,UAAU;EAC3B,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;;AAGrB,gBAAiB;EACf,KAAK,EAtaI,OAAO;EAybhB,cAAc,EAAE,IAAW;EAC3B,aAAa,EAAE,iBAA+B;EAC9C,aAAa,EAAE,IAAI;EAnBnB,sBAAM;IACJ,KAAK,EAAE,OAAO;EAGhB,0BAAY;IACV,WAAW,EAAE,CAAC;IAEd,kCAAU;MACR,OAAO,EAAE,IAAI;EAIjB,kBAAE;IACA,eAAe,EAAE,IAAI;IACrB,KAAK,EAAE,OAAO;;AAQlB,MAAO;EACL,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,eAAe,EAAE,GAAG;EACpB,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,eAAe,EAAE,GAAG;EACpB,iBAAiB,EAAE,SAAS;EAC5B,mBAAmB,EAAE,SAAS;EAE9B,UAAU,EAAE,IAAI;EAEhB,eAAS;IACP,OAAO,EAAE,IAAI;EAGf,SAAG;IACD,WAAW,EAAE,KAAK;IAClB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,QAAE;IACA,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,SAAS,EAAE,IAAI",
"sources": ["style.scss"],
"names": [],
"file": "style.css"
......
......@@ -345,7 +345,9 @@ main {
th,
td {
font-size: 16px;
padding: 10px;
line-height: 28px;
padding: 10px 15px;
vertical-align: middle;
border: 1px solid lighten($darkest, 8%);
.fa-check {
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment