Public
Authored by loulou

Vicky Group - Nhà tài trợ chính nhiều chương trình thiện nguyện

Đỗ Trùng Dương sinh năm 1981 vào ngày 26 tháng 10 tại vùng đất võ Bình Định, cái nôi anh hùng hào kiệt sản sinh ra nhiều doanh nhân thành đạt hàng đầu Việt Nam. Ông nội và ông ngoại của ông đều là thương binh hạng nặng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Các chú ruột thì tham gia vào những chức vụ cao trong Đảng & Nhà nước. Bố mẹ của doanh nhân theo nghề bác sĩ, đồng thời cũng nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bệnh viện. Thế nhưng Đỗ Trùng Dương lại có một niềm đam mê mãnh liệt với kinh doanh, và đó cũng là động lực lớn nhất thúc đẩy ông phấn đấu, nỗ lực để gầy dựng sự nghiệp.

https://www.trials-forum.co.uk/profile/41989-trangvo003/?tab=field_core_pfield_21

https://works.bepress.com/lou-lou/

https://www.charitychoice.co.uk/fundraiser/loulou

https://we.riseup.net/loulouu

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?entryid=7925

https://works.bepress.com/mam-non2/

https://works.bepress.com/suong-sao/

https://works.bepress.com/phuong-hoang/

https://works.bepress.com/trung-nguyen2/

https://works.bepress.com/phuc-long/

https://works.bepress.com/hoang-mac/

https://works.bepress.com/chocon-chocon/

https://works.bepress.com/may-trang/

https://works.bepress.com/phieu-du/

https://works.bepress.com/hanh-phuc/

Edited
Vicky Group - Nhà tài trợ chính nhiều chương trình thiện nguyện 77 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment