Public
Authored by lacdac

Lý lẽ xoay quanh tin đồn thất thiệt Đỗ Trùng Dương Viking lừa đảo

Nhà đầu tư Đỗ Trùng Dương với tầm nhìn chiến lược về tiềm năng khi bất kì dự án nào được ông tập trung góp vốn phát triển đều nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ công chúng cũng như cộng đồng doanh nhân mặc cho câu chuyện muôn thuở “thuyền lớn phải gặp sóng to”, bất chấp những kẻ xấu luôn phá hoại dựng chuyện Đỗ Trùng Dương lừa đảo hay tập đoàn Vicky group lừa đảo.

https://we.riseup.net/rongluong

https://works.bepress.com/lac-dac/

https://www.cutoutandkeep.net/users/626248

https://suneido.com/forums/users/lacdac/

https://speakerdeck.com/lacdac

https://mythem.es/forums/users/khoidau/

https://mythem.es/forums/users/lalin2020/

https://mythem.es/forums/users/venus202/

https://mythem.es/forums/users/anhdai/

https://mythem.es/forums/users/kinhte/

https://hearthis.at/khoidau/

https://hearthis.at/dongluc/

https://knowyourmeme.com/users/lalin2020

https://knowyourmeme.com/users/anhdai

https://knowyourmeme.com/users/venus202

Edited
Lý lẽ xoay quanh tin đồn thất thiệt Đỗ Trùng Dương Viking lừa đảo 86 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment