Public
Authored by conbuom

Tập đoàn Vicky vượt bão truyền thông

Đứng trước tình trạng báo động, ông Đỗ Trùng Dương Vicky nhận thấy trách nhiệm của mình đối với công ty và khách hàng do tin đồn sai sự thật Vicky group lừa đảo, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Cùng suy nghĩ “với người đời, thanh minh là thú tội”, ông Dương quyết định nhờ đến sự can thiệp của pháp luật giải quyết vụ việc trên, tìm ra người cố ý làm xấu hình ảnh cùng danh dự của ông và công ty.

https://www.lexisnexis.com/infopro/members/maivan003/default.aspx

https://comicvine.gamespot.com/profile/maivan003/about-me/

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/13856/67461/tap-doan-vicy-group-vuot-bao

https://git.tchncs.de/snippets/3344

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/3493

https://revistas.pucsp.br/reb/user/viewPublicProfile/2227145

https://revistas.pucsp.br/reb/user/viewPublicProfile/2695145

https://revistas.pucsp.br/reb/user/viewPublicProfile/2733332

https://revistas.pucsp.br/reb/user/viewPublicProfile/2726620

https://revistas.pucsp.br/reb/user/viewPublicProfile/2740329

https://revistas.pucsp.br/reb/user/viewPublicProfile/2733688

https://www.mips.com/forums/users/venus202/

https://www.mips.com/forums/users/thucday/

https://www.mips.com/forums/users/kinhte/

https://www.mips.com/forums/users/lalin2020/

Edited
Tập đoàn Vicky vượt bão truyền thông 47 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment