installation.md 8.72 KB
Newer Older
1
---
2 3
title: Instalacja
description: Jak zainstalować Mastodona na serwerze z Ubuntu 18.04
4 5 6 7 8 9 10 11
menu:
 docs:
  parent: administration
  weight: 1
---

<img src="/setup.png" alt="" style="margin: 0; box-shadow: none">

12
## Podstawowa konfiguracja serwera (nieobowiązkowa)
13

14
Jeżeli konfigurujesz nowe urządzenie, zalecane jest zabezpieczenie go. Załóżmy, że korzystasz z **Ubuntu 18.04**:
15

16
### Nie pozwól na logowanie przez SSH z użyciem hasła (tylko kluczem)
17

18
Na początek upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) z użyciem klucza, nie hasła – w przeciwnym razie zostaniesz zablokowany(-a). Wielu dostawców hostingu daje możliwość wysłania klucza publicznego i automatycznie konfiguruje logowanie użytkownika root z użyciem klucza.
19

20
Edytuj `/etc/ssh/sshd_config` i znajdź `PasswordAuthentication`. Upewnij się, że nie jest ono skomentowane i jest ustawione na `no`. Po dokonaniu zmian uruchom ponownie sshd:
21 22 23 24 25

```sh
systemctl restart ssh
```

26
### Aktualizacja pakietów systemowych
27 28 29 30 31

```sh
apt update && apt upgrade -y
```

32
### Instalacja fail2ban, aby blokował po wielu nieudanych próbach logowania
33 34 35 36 37

```sh
apt install fail2ban
```

38
Edytuj `/etc/fail2ban/jail.local` i dodaj:
39 40 41

```ini
[DEFAULT]
42
destemail = twój@email.tutaj
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
sendername = Fail2Ban

[sshd]
enabled = true
port = 22

[sshd-ddos]
enabled = true
port = 22
```

54
Na koniec, uruchom ponownie fail2ban:
55 56 57 58 59

```sh
systemctl restart fail2ban
```

60
### Zainstaluj firewall i odblokuj tylko porty SSH, HTTP i HTTPS
61

62
Na początek, zainstaluj iptables-persistent. Podczas instalacji zostaniesz zapytany(-a), czy chcesz pozostawić obecne zasady – odmów.
63 64 65 66 67

```sh
apt install -y iptables-persistent
```

68
Edytuj `/etc/iptables/rules.v4` i dodaj:z
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

```
*filter

# Allow all loopback (lo0) traffic and drop all traffic to 127/8 that doesn't use lo0
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT ! -i lo -d 127.0.0.0/8 -j REJECT

# Accept all established inbound connections
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Allow all outbound traffic - you can modify this to only allow certain traffic
-A OUTPUT -j ACCEPT

# Allow HTTP and HTTPS connections from anywhere (the normal ports for websites and SSL).
-A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

# Allow SSH connections
# The -dport number should be the same port number you set in sshd_config
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 22 -j ACCEPT

# Allow ping
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT

# Log iptables denied calls
-A INPUT -m limit --limit 5/min -j LOG --log-prefix "iptables denied: " --log-level 7

# Reject all other inbound - default deny unless explicitly allowed policy
-A INPUT -j REJECT
-A FORWARD -j REJECT

COMMIT
```

104
Dzięki iptables-persistent, ta konfiguracja będzie ładowana w trakcie uruchomienia systemu. Ponieważ nie zamierzamy go teraz uruchomić ponownie, załadujmy ją ręcznie:
105 106 107 108 109

```sh
iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
```

110
## Wymagania wstępne
111

112 113 114
- Urządzenie z systemem **Ubuntu 18.04** wraz z dostępem do roota
- **Domena** (lub subdomena) dla serwera Mastodona, np. `example.com`
- Usługa doręczania e-maili lub inny **serwer SMTP**
115

116
Wykonaj te polecenia jako root. Jeżeli nie jesteś obecnie na koncie roota, przełącz się na nie:
117 118 119 120 121

```sh
sudo -i
```

122
### Repozytoria systemu
123

124
Upewnij się, że curl jest zainstalowany:
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

```sh
apt install -y curl
```

#### Node.js

```sh
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
```

#### Yarn

```sh
curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
```

143
### Pakiety systemowe
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

```sh
apt update
apt install -y \
 imagemagick ffmpeg libpq-dev libxml2-dev libxslt1-dev file git-core \
 g++ libprotobuf-dev protobuf-compiler pkg-config nodejs gcc autoconf \
 bison build-essential libssl-dev libyaml-dev libreadline6-dev \
 zlib1g-dev libncurses5-dev libffi-dev libgdbm5 libgdbm-dev \
 nginx redis-server redis-tools postgresql postgresql-contrib \
 certbot yarn libidn11-dev libicu-dev libjemalloc-dev
```

156
### Instalacja Ruby
157

158
Będziemy korzystać z rbenv, aby zarządzać wersjami Ruby, ponieważ ułatwia to przejście na prawidłową wersję po pojawieniu się nowego wydania. rbenv musi zostać zainstalowany dla każdego użytkownika który będzie go używał osobno, więc zacznijmy od utworzenia użytkownika, na którym uruchomimy Mastodona:
159 160 161 162 163

```sh
adduser --disabled-login mastodon
```

164
Możemy teraz zalogować się na to konto:
165 166 167 168 169

```sh
su - mastodon
```

170
I przejść do instalacji rbenv i rbenv-build:
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

```sh
git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
cd ~/.rbenv && src/configure && make -C src
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
exec bash
git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
```

181
Po zakończeniu, możemy zainstalować prawidłową wersję Ruby:
182 183 184 185 186 187

```sh
RUBY_CONFIGURE_OPTS=--with-jemalloc rbenv install 2.5.1
rbenv global 2.5.1
```

188
Musimy też zainstalować bundler:
189 190 191 192 193

```sh
gem install bundler --no-ri --no-rdoc
```

194
Wróćmy na konto root:
195 196 197 198 199

```sh
exit
```

200 201 202
## Konfiguracja
### Konfiguracja PostgreSQL
#### Ustawienia wydajności (nieobowiązkowe)
203

204
Aby zwiększyć wydajność, możesz skorzystać z [pgTune](https://pgtune.leopard.in.ua/#/), aby wygenerować odpowiednie ustawienia i zmienić odpowiednie wartości w `/etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf` przed ponownym uruchomieniem PostgreSQL poleceniem `systemctl restart postgresql`
205

206
#### Tworzenie użytkownika
207

208
Musisz utowrzyć użytkownika PostgreSQL, z którego będzie mógł korzystać Mastodon. Najprościej użyć uwierzytelniania „ident” w prostym ustawieniu, tzn. użytkownik PostgreSQL nie będzie miał oddzielnego hasła i będzie mógł z niego korzystać linuksowy użytkownik o tej samej nazwie.
209

210
Przejdź do powłoki:
211 212 213 214 215

```sh
sudo -u postgres psql
```

216
Wykonaj:
217 218 219 220 221 222

```
CREATE USER mastodon CREATEDB;
\q
```

223
Gotowe!
224

225
### Konfiguracja Mastodona
226

227
Pora pobrać kod Mastodona. Przełącz się na użytkownika mastodon:
228 229 230 231 232

```sh
su - mastodon
```

233
#### Pobieranie kodu
234

235
Użyj narzędzia git, aby pobrać najnowsze stabilne wydanie Mastodona:
236 237 238 239 240 241

```sh
git clone https://github.com/tootsuite/mastodon.git live && cd live
git checkout $(git tag -l | grep -v 'rc[0-9]*$' | sort -V | tail -n 1)
```

242
#### Instalacja ostatnich zależności
243

244
Pora na instalację zależności używających Ruby i JavaScript:
245 246 247 248 249 250 251 252

```sh
bundle install \
 -j$(getconf _NPROCESSORS_ONLN) \
 --deployment --without development test
yarn install --pure-lockfile
```

253
#### Generowanie konfiguracji
254

255
Uruchom interaktywny konfigurator:
256 257 258 259 260

```sh
RAILS_ENV=production bundle exec rake mastodon:setup
```

261
W ten sposób:
262

263 264 265
- utworzysz plik konfiguracyjny
- wykonasz prekompilację zasobów
- utworzysz schemat bazy danych
266

267
Plik konfiguracyjny zostanie zapisany jako `.env.production`. Możesz przejrzeć i edytować go według swoich potrzeb. Możesz odwołać się do [documentacji konfiguracji]({{< relref "configuration.md" >}}).
268

269
Możesz wrócić na użytkownika root:
270 271 272 273 274

```sh
exit
```

275
### Konfiguracja nginx
276

277
Skopiuj przykładową konfigurację nginx z katalogu Mastodona:
278 279 280 281 282 283

```sh
cp /home/mastodon/live/dist/nginx.conf /etc/nginx/sites-available/mastodon
ln -s /etc/nginx/sites-available/mastodon /etc/nginx/sites-enabled/mastodon
```

284
Zedytuj `/etc/nginx/sites-available/mastodon` u zamień `example.com` na swoją domenę i dokonaj niezbędnych zmian.
285

286
Załaduj ponownie nginx, aby wprowadzić zmiany:
287 288 289 290 291

```sh
systemctl reload nginx
```

292
### Uzyskanie certyfikatu SSL
293

294
Skorzystamy z Let's Encrypt, aby uzyskać bezpłatny certyfikat SSL:
295 296 297 298 299

```sh
certbot certonly --webroot -d example.com -w /home/mastodon/live/public/
```

300
Możesz teraz zedytować `/etc/nginx/sites-available/mastodon`, aby zmodyfikowac wiersze `ssl_certificate` i `ssl_certificate_key`.
301

302
Załaduj ponownie nginx, aby wprowadzić zmiany:
303 304 305 306 307

```sh
systemctl reload nginx
```

308
W tym momencie, po odwiedzeniu domeny w przeglądarce powinieneś(-aś) zobaczyć stronę z błędem przedstawiającą słonia uderzającego w ekran komputera. To dlatego, że nie uruchomiliśmy jeszcze Mastodona.
309

310
### Konfiguracja usług systemd
311

312
Skopiuj szablony usług systemd z katalogu Mastodona:
313 314 315 316 317

```sh
cp /home/mastodon/live/dist/mastodon-*.service /etc/systemd/system/
```

318
Zedytuj następujące pliki, aby upewnić się czy nazwa użytkownika i ścieżki są prawidłowe:
319 320 321 322 323

- `/etc/systemd/system/mastodon-web.service`
- `/etc/systemd/system/mastodon-sidekiq.service`
- `/etc/systemd/system/mastodon-streaming.service`

324
Na koniec, uruchom i aktywuj nowe usługi systemd:
325 326 327 328 329 330

```sh
systemctl start mastodon-web mastodon-sidekiq mastodon-streaming
systemctl enable mastodon-*
```

331
Będą one automatycznie uruchamiane wraz z systemem.
332

333
**Hurra! To wszystko. Możesz teraz odwiedzić swoją domenę w przeglądarce!**