Commit 1ebd819b authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak

Polish translation works

Signed-off-by: 's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent 88b19c35
---
title: Upgrading to a new release
description: How to upgrade Mastodon to a newer version
title: Aktualizacja do nowego wydania
description: Jak zaktualizować Mastodona do nowszej wersji
menu:
docs:
parent: administration
weight: 5
---
When a new version of Mastodon comes out, it appears on the [GitHub releases page](https://github.com/tootsuite/mastodon/releases). Please mind that running unreleased code from the `master` branch, while possible, is not recommended.
Kiedy pojawia się nowa wersja Mastodona, możesz znaleźć ją na [stronie wydań na GitHubie](https://github.com/tootsuite/mastodon/releases). Pamiętaj, że korzystanie z niewydanego kodu z gałęzi `master` jest możliwe, choć nie jest zalecane.
Mastodon releases correspond to git tags. First, switch to the `mastodon` user:
Wydania Mastodona są przyporządkowanem tagom gita. Na początek, zaloguj się na użytkownika `mastodon`:
```sh
su - mastodon
```
And navigate to the Mastodon root directory:
Przejdź do głównego katalogu Mastodona:
```sh
cd /home/mastodon/live
```
Download the releases's code, assuming that the version is called `v2.5.0`:
Pobierz kod wydania, zakładając że nowa wersja nazywa się `v2.5.0`:
```sh
git fetch --tags
git checkout v2.5.0
```
The release page contains a changelog, and below it, upgrade instructions. This is where you would execute them, for example, if the release mentions that you need to re-compile assets, you would execute:
Strona wydania zawiera listę zmian, a pod nią instrukcje aktualizacji. Dowiesz się, jak wykonać ją. Na przykład, jeżeli jest wspomniane, że musisz skompilować ponownie zasoby, powinieneś(-naś) wykonać:
```sh
RAILS_ENV=production bundle exec rails assets:precompile
```
After you have executed all special release-specific instructions, the last thing remaining is restarting Mastodon. *Usually* the streaming API is not updated, and therefore does not require a restart. Restarting the streaming API can lead to an unusually high load on the server, so it is advised to avoid it if possible.
Po wykonaniu instrukcji dotyczących wydania, pozostaje uruchomić ponownie Mastodona. *Zwykle* API strumieniowania nie jest aktualizowane, więc nie wymaga ono ponownego uruchomienia. Ponowne uruchomienie API strumieniowania może wywołać niezwykle wysokie obciążenie serwera, więc zalecane jest unikanie go.
Switch back to root:
Wróć na konto root:
```sh
exit
```
You would restart Sidekiq:
Uruchom ponownie Sidekiq:
```sh
systemctl restart mastodon-sidekiq
```
And you would reload the web process to avoid downtime:
Załaduj ponownie proces sieciowy, aby uniknąć niedostępności serwera:
```sh
systemctl reload mastodon-web
```
**That's all!** You're running the new version of Mastodon now.
**To wszystko!** Twój serwer używa teraz nowej wersji Mastodona!
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment