Commit 2564c77a authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak

Polish translation works

Signed-off-by: 's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent adaf3c01
......@@ -72,20 +72,20 @@ Zauważysz podobny formularz, gdy spróbujesz odpowiedzieć, podbić lub dodać
Aby pozwolić na poznawanie zawartości, która może Cię zainteresować, Mastodon oferuje sposób na przeglądanie wszystkich publicznych wpisów. No dobra, nie istnieje dzielona pomiędzy wszystkimi serwerami oś czasu, więc nie możesz zobaczyć *wszystkich* publicznych wpisów. Kiedy przeglądasz **oś czasu federacji**, widzisz wszystkie publiczne wpisy znane przez serwer. Jest wiele sposobów, na które serwer może poznać wpisy, ale większość z nich pojawia się tam dlatego, że inni użytkownicy serwera śledzą ich autorów.
There is a way to filter the federated timeline to view only public posts created on your server: The **local timeline**. Mind that "local" here refers to the server, not to a geographical location.
Istnieje sposób na filtrowanie osi czasu, aby widzieć tylko publiczne wpisy ze swojego serwera – **lokalna oś czasu**. Pamiętaj, że „lokalna” odnosi się tu do serwera, nie położenia geograficznego.
### Funding and monetization
### Finansowanie i monetyzacja
All Mastodon servers are operated by different people or organizations completely independently. Mastodon does not implement any monetization strategies in the software.
Serwery Mastodona są prowadzone przez różne, działające zupełnie niezależnie osoby lub organizacje. Oprogramowanie Mastodona nie zaimplementowało żadnego rozwiązania pozwalającego na monetyzację go.
Some server operators choose to offer paid accounts, some server operators are companies who can utilize their existing infrastructure, and most server operators rely on crowdfunding from their users via Patreon and similar services. So if you want to support the server hosting your account, check if it offers a way to donate.
Niektóre serwery oferują płatne konta, niektóre należą do firm, które już posiadają odpowiednią infrastrukturę, a większość serwerów finansowana jest przez użytkowników za pośrednictwem Patreona i podobnych usług. Jeżeli chcesz pomóc w utrzymaniu serwera, sprawdź czy istnieje sposób na przekazanie dotacji.
Mastodon development is likewise crowdfunded via Patreon. No venture capital is involved.
Rozwój Mastodona również jest finansowany przez społeczność na Patreonie. Odbywa się to bez udziału kapitału podwyższonego ryzyka.
### Impersonation and verification
### Podszywanie się i weryfikacja
The same username *can* be registered on different servers, there is no way to claim all of them ahead of time. Just like with e-mail, you should not expect `alice@hotmail.com` to be the same person as `alice@gmail.com`.
Konto o tej samej nazwie użytkownika *może* zostać zarejestrowane na różnych serwerach, nie istnieje sposób na zajęcie ich wszystkich. Tak jak w przypadku adresów e-mail, nie oczekuj że `alice@hotmail.com` będzie tą samą osobą, co `alice@gmail.com`.
Because Mastodon can be self-hosted, there is no better way to verify your identity than to host Mastodon on your own domain, which people already trust.
Ponieważ możesz samodzielnie hostować Mastodona, nie istnieje lepszy sposób na potwierdzenie swojej tożsamości niż hostowanie Mastodona na własnej domenie, której inni ufają.
Document-based verification and blue ticks are not possible without a central authority. However, Mastodon can cross-reference the links you put on your profile to prove that you are the real owner of those links. In case one of those links is your personal homepage that is known and trusted, it can serve as the next-best-thing to identity verification.
Weryfikacja za okazaniem dokumentu i niebieski znaczek nie są możliwe na zdecentralizowanej usłudze. Możesz jednak potwerdzić, że odnośniki umieszczone w metadanych profilu należą do Ciebie. Jeżeli jeden z nich to Twoja osobista strona internetowa, może być to również sposób na weryfikację tożsamości tutaj.
---
title: Moderation
description: Overview of moderation tools on Mastodon
title: Moderacja
description: Omówienie narzędzi moderacyjnych na Mastodonie
menu:
docs:
parent: usage
weight: 4
---
## Individual moderation
## Indywidualność moderacji
Moderation in Mastodon is always applied locally, i.e. as seen from the particular server. An admin or moderator on one server cannot affect a user on another server, they can only affect the local copy on their own server.
Moderacja na Mastodonie zawsze działa lokalnie, tzn. tylko dla konkretnego serwera. Administrator lub moderator jednego serwera nie może wpłynąć na użytkownika innego serwera, a jedynie kopię jego profilu na swoim serwerze.
### Disable login
### Wyłączenie logowania
A Mastodon account can be disabled. This prevents the user from doing anything with the account, but all of the content is still there untouched. This limitation is reversible, the account can be re-enabled at any time. This limitation is only available for local users on your server.
Konto na Mastodonie może zostać wyłączone. W ten sposób użytkownik nie może nic na nim zrobić, ale jego zawartość pozostaje nietknięta. To ograniczenie może zostać cofnięte w każdej chwili. Może zostać założone tylko na lokalnych użytkowników serwera.
### Silence
### Wyciszenie
A Mastodon silence is synonymous with sandbox. A silenced account does not appear to users who are not already following it. All of the content is still there, and it can still be found via search, mentioned, and followed, but the content is invisible.
Wyciszenie na Mastodonie jest sposobem na jego odizolowanie. Wyciszone konto nie jest widoczne dla użytkowników, które go nie obserwują. Jego zawartość wciąż istnieje i może zostać znaleziona z użyciem wyszukiwarki, a autor wspomniany i śledzony, ale pozostaje niewidoczna.
At this moment, silence does not affect federation. A locally silenced account is *not* silenced automatically on other servers.
Obecnie wyciszenie nie wpływa na federację. Lokalnie wyciszone konto *nie* jest automatycznie wyciszone na innych serwerach.
This limitation is reversible, the account can be unsilenced at any time.
To ograniczenie jest odwracalne, wyciszenie możę zostać cofnięte w każdej chwili.
### Suspend
### Zawieszenie
A Mastodon suspension is synonymous with deletion. The account no longer appears in search, the profile page is gone, all of the posts, uploads, followers, and all other data is removed. This limitation is **irreversible**. While the account can be unsuspended, allowing the user to take control of it again, the old data is gone for good.
Wyciszenie na Mastodonie jest równoznaczne z usunięciem go. Konto nie może zostać wyszukane, strona profilu, wraz ze wszystkimi jego wpisami, wysłanymi plikami i resztą danych zostają usunięte. To ograniczenie jest **nieodwracalne**. Choć zawieszenie może zostać cofnięte, a użytkownik może odzyskać konto, treść znika na zawsze.
## Server-wide moderation
## Moderacja całych serweróœ
Because individually moderating a large volume of users from a misbehaving server can be exhausting, it is possible to pre-emptively moderate against all users from that particular server using a so-called **domain block**, which comes with several different levels of severity.
Ponieważ samodzielne moderowanie dużej liczby użytkowników z nieprawidłowo zachowującego się serwera może być męczące, jest możliwa prewencyjna moderacja wszystkich użytkowników danego serwera nazywana **blokadą domeny**, która ma kilka poziomów swojego zakresu.
### Reject media
### Odrzucanie zawartości multimedialnej
With this option active, no files from the server will be processed locally. That includes avatars, headers, emojis and media attachments.
Jeżeli ta opcja jest włączona, żadne pliki z danego serwera nie będą przetwarzane. Wliczane są w to awatary, obrazy nagłówka, niestandardowe emoji i załączniki multimedialne.
### Silence
### Wyciszenie
Applies a silence to all past and future accounts from the server.
Wycisza wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników serwera.
### Suspend
### Zawieszenie
Applies a suspension to all past and future accounts from the server. No content from the server will be stored locally except for usernames.
Zawiesza wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników serwera. Nie jest przechowywana zawartość z serwera poza nazwami użytkowników.
## Spam-fighting measures
## Sposoby na zapobieganie spamu
There are a few baseline measures for preventing spam in Mastodon:
Istnieje kilka podstawowych sposobów na zapobieganie spamu na Mastodonie:
- Signing up requires confirming an e-mail address
- Signing up is rate-limited by IP
- Rejestracja wymaga potwierdzenia adresu e-mail
- Rejestracja jest ograniczana na podstawie adresu IP.
However, dedicated spammers will get through that. The other measure you can employ is **e-mail domain blacklisting**. During sign up, Mastodon resolves the given e-mail address for an A or MX record, i.e. the IP address of the e-mail server, and checks that IP address against a dynamically stored blacklist.
Doświadczony spamer może jednak ominąć je. Innym sposobem jest **czarna lista domen e-mail**. Podczas rejestracji, Mastodon sprawdza rekord A lub MX podanego adresu e-mail, np. adres IP serwera e-mail i porównuje ten adres e-mail z przechowywaną czarną listą.
### Blocking by e-mail server
### Blokowanie na podstawie serwerów e-mail
Spammers will often use different e-mail domains so it looks like they are using a lot of different e-mail servers that would all be difficult to blacklist separately. However, sometimes all of those domains resolve to a single e-mail server IP. If you see a lot of spammers signing up at the same time, you can check for this, either using an online DNS lookup tool, or the Linux `dig` utility, e.g. `dig 1.2.3.4` will return all DNS records for that IP. If you notice the IP is the same for all domains, you can add it to the e-mail domain blacklist.
Spamerzy będą często używać innych domen e-maili, aby wyglądało to tak, jakby używali innych serwerów e-mail, które ciężko byłoby dodawać oddzielnie na czarną listę. Często jednak one wszystkie prowadzą do jednego adresu IP serwera e-mail. Jeżeli widzisz, że dużo spamerów rejestruje się w tym samym czasie, możesz to sprawdzić używając narzędzia wyszukiwania po DNS online lub korzystając z linuksowego narzędzia `dig` – np. `dig 1.2.3.4` wyświetli wszystkie rekordy DNS dla tego IP. Jeżeli zauważysz, że IP jest to samo dla wszystkich domen, możesz dodać je do czarnej listy domen e-mail.
### Blocking by IP
### Blokowanie po IP
It is not possible to block visitors by IP address in Mastodon itself, and it is not a fool-proof strategy. IPs are sometimes shared by a lot of different people, and sometimes change hands. But it is possible to block visitors by IP address in Linux using a firewall. Here is an example using `iptables` and `ipset`:
Nie jest możliwe zablokowanie odwiedzających po adresie IP z użyciem Mastodona i nie jest to zbyt dobre rozwiązanie. Adresy IP czasem są używane przez wiele osób, zmieniają się ich właściciele. Jest możliwe zablokowanie odwiedzających po adresie IP na Linuksie używając firewalla. Oto przykład korzystający z `iptables` i `ipset`:
```bash
# Install ipset
# Zainstaluj ipset
sudo apt install ipset
# Create blacklist named "spambots"
# Utwórz czarną listę o nazwie „spambots”
sudo ipset create spambots nethash
# Add 1.2.3.4 to the blacklist
# Dodaj 1.2.3.4 na czarną listę
sudo ipset add spambots 1.2.3.4
# Add firewall rule based on the blacklist
# Dodaj regułę firewalla opartą o czarną listę
sudo iptables -I INPUT 1 -m set --match-set spambots src -j DROP
```
Be careful not to lock yourself out of your machine.
Uważaj, aby nie zablokować siebie na własnym urządzeniu.
---
title: Privacy
overview: Overview of privacy-related features on Mastodon and their implications
title: Prywatność
overview: Omówienie funkcji dotyczących prywatności na Mastodonie i ich skutków
menu:
docs:
parent: usage
weight: 3
---
## Publishing levels
## Poziomy prywatności
|Level|Public timelines|Permalink|Profile view|Home feeds|
|-----|:--------------:|:-------:|:----------:|:--------:|
|Public|{{< yes >}}|{{< yes >}}|{{< yes >}}|{{< yes >}}|
|Unlisted|{{< no >}}|{{< yes >}}|{{< yes >}}|{{< yes >}}|
|Followers-only|{{< no >}}|{{< no >}}|{{< no >}}|{{< yes >}}|
|Direct|{{< no >}}|{{< no >}}|{{< no >}}|{{< no >}}|
|Poziom|Publiczna oś czasu|Odnośnik bezpośredni|Widok profilu|Osi czasu|
|------|:----------------:|:------------------:|:-----------:|:-------:|
|Publiczny|{{< yes >}}|{{< yes >}}|{{< yes >}}|{{< yes >}}|
|Niewypisany|{{< no >}}|{{< yes >}}|{{< yes >}}|{{< yes >}}|
|Tylko dla śledzących|{{< no >}}|{{< no >}}|{{< no >}}|{{< yes >}}|
|Bezpośrednio|{{< no >}}|{{< no >}}|{{< no >}}|{{< no >}}|
No matter which level, every mentioned user can see the message in their notifications.
Niezależnie od poziomu, każdy wspomniany użytkownik może zobaczyć wiadomość w powiadomieniach.
**Do not share dangerous and sensitive information over direct messages**. Mastodon is not an encrypted messaging app like Signal or Wire, the database administrators of the sender's and recipient's servers have access to the text. Use them with the same caution as you would use forum PMs, Discord PMs and Twitter DMs.
**Nie udostępniaj niebezpiecznych i wrażliwych informacji używając bezpośrednich wiadomości**. Mastodon nie jest aplikacją do szyfrowanych połączeń taką jak Signal i Wire, administrator bazy danych serwera nadawcy i odbiorcy ma dostęp do tekstu. Używaj ich z taką ostrożnością, jak prywatnych wiadomości na forach, Discordzie i Twitterze.
## Account locking
## Blokada konta
To effectively publish private (followers-only) posts, you must lock your account--otherwise, anyone could follow you to view older posts. Locking your account on Mastodon does one thing: Adds an authorization step to the process of following you.
Aby mieć kontrolę nad tym, kto zobaczy wpisy tylko dla śledzących, musisz zablokować swoje konto – w innym przypadku, kazdy może zacząć Cię obserwować, aby zobaczyć Twoje starsze wpisy. Zablokowanie konta na Mastodonie dodaje krok autoryzacji do procesu śledzenia.
Once locked, before someone can become your follower, you will receive a follow request, which you can either accept or reject.
Po zablokowaniu konta, zanim ktoś będzie mógł zacząć Cię śledzić, otrzymasz prośbę o możliwość śledzenia, którą możesz przyjąć lub odrzucić.
Please mind that post privacy on Mastodon is per-post, rather than account-wide, and as such there is no way to instantly make past public posts private.
Pamiętaj, że prywatność na Mastodonie odnosi się do poszczególnych kont, nie całego konta – nie istnieje sposób na natychmiastowe uczynienie wszystkich starszych wpisów prywatnymi.
## Blocking and muting
### Hiding boosts
## Blokowanie i wyciszanie
### Ukrywanie podbić
If you hide boosts from someone, you won't see their boosts in your home feed.
Jeżeli ukryjesz czyjeś podbicia, nie będziesz ich widzieć na osiach czasu.
### Muting
### Wyciszanie
When muting, you have the option to mute notifications from them or not. Muting without muting notifications hides the user from your view:
Gdy wyciszysz użytkownika, masz też możliwość wyciszenia powiadomień dotyczących go. Wyciszenie oznacza, że nie będziesz widzieć:
- You won't see the user in your home feed
- You won't see other people boosting the user
- You won't see other people mentioning the user
- You won't see the user in public timelines
- wpisów użytkownika na Twoim strumieniu
- wpisów tego użytkownika podbitych przez innego
- wpisów użytkowników wspominających o nim
- wpisów użytkownika na publicznych osiach czasu
If you choose to also mute notifications from them, you will additionally not see notifications from that user.
Jeżeli wyciszysz też powiadomienia, nie będziesz widzieć powiadomień od tego użytkownika.
The user has no way of knowing they have been muted.
Użytkownik nie może dowiedzieć się, że został wyciszony.
### Blocking
### Blokowanie
Blocking hides a user from your view:
Blokowanie użytkownika ukrywa:
- You won't see the user in your home feed
- You won't see other people boosting the user
- You won't see other people mentioning the user
- You won't see the user in public timelines
- You won't see notifications from that user
- wpisy użytkownika na Twoim strumieniu
- wpisy tego użytkownika podbitych przez innego
- wpisy użytkowników wspominających o nim
- wpisy użytkownika na publicznych osiach czasu
- powiadomienia od tego użytkownika
Additionally, on the blocked user's side:
Dodatkowo, zablokowany użytkownik:
- The user is forced to unfollow you
- The user cannot follow you
- The user won't see other people's boosts of you
- The user won't see you in public timelines
- zostaje zmuszony, aby przestał Cię zaobserwować
- nie może Cię zaobserwować
- nie zobaczy podbić Twoich wpisów od innych użytkowników
- nie zobaczy Twoich wpisów na publicznej osi czasu
If you and the blocked user are on the same server, the blocked user will not be able to view your posts on your profile while logged in.
Jeżeli korzystasz z tego serwera co zablokowany użytkownik, nie będzie on mógł zobaczyć Twoich wpisów będąc zablokowany.
### Hiding an entire server
### Ukrywanie całego serwera
If you hide an entire server:
Jeżeli ukryjesz cały serwer:
- You will not see posts from that server on the public timelines
- You won't see other people's boosts of that server in your home feed
- You won't see notifications from that server
- You will lose any followers that you might have had on that server
- nie zobaczysz wpisów z tego serwera na publicznej osi czasu
- nie zobaczysz podbić wpisów z tego serwera od innych użytkowników
- nie zobaczysz powiadomień z tego serwera
- utracisz wszystkie obserwacje użytkowników z tego serwera
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment