Commit 2886cbe1 authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak

Polish translation works

Signed-off-by: 's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent 2564c77a
---
title: Configuration
description: Overview of Mastodon's configuration options
title: Konfigruacja
description: Omówienie opcji konfiguracji Mastodona
menu:
docs:
parent: administration
weight: 2
---
Mastodon uses environment variables as its configuration.
Mastodon używa zmiennych środowiskowych do konfiguracji.
For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in the Mastodon directory, but they can always be overridden by a specific process. For example, systemd service files can read environment variables from an `EnvironmentFile` or from inline definitions with `Environment`, so you can have different configuration parameters for specific services. They can also be specified when calling Mastodon from the command line.
Dla zwiększenia wygody, mogą one być odczytywane z pliku `.env.production` znajdującego się w katalogu Mastodona, ale mogą zostać zawsze nadpisane przez zewnętrzny proces. Dla przykładu, pliki usług systemd mogą odczytywać zmienne środowiskowe z `EnvironmentFile` lub definicji w `Environment`, więc możesz ustawić oddzielne parametry konfiguracji dla poszczególnych usług. Mogą też być określone podczas uruchamiania Mastodona z wiersza poleceń.
## Basic
### Federation
## Podstawowe
### Federacja
- `LOCAL_DOMAIN`
- `WEB_DOMAIN`
- `ALTERNATE_DOMAINS`
### Secrets
### Tajne klucze
- `SECRET_KEY_BASE`
- `OTP_SECRET`
......@@ -36,7 +36,7 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t
- `NODE_ENV`
- `BIND`
### Scaling options
### Opcje skalowania
- `WEB_CONCURRENCY`
- `MAX_THREADS`
......@@ -44,7 +44,7 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t
- `STREAMING_API_BASE_URL`
- `STREAMING_CLUSTER_NUM`
## Database connections
## Połączenie z bazą danych
### PostgreSQL
- `DB_HOST`
......@@ -77,7 +77,7 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t
- `STATSD_ADDR`
- `STATSD_NAMESPACE`
## Limits
## Ograniczenia
- `SINGLE_USER_MODE`
- `EMAIL_DOMAIN_WHITELIST`
......@@ -100,17 +100,17 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t
- `SMTP_ENABLE_STARTTLS_AUTO`
- `SMTP_TLS`
## File storage
## Przechowywanie plików
- `CDN_HOST`
- `S3_ALIAS_HOST`
### Local file storage
### Lokalne przechowywanie plików
- `PAPERCLIP_ROOT_PATH`
- `PAPERCLIP_ROOT_URL`
### Amazon S3 and compatible
### Amazon S3 i kompatybilne
- `S3_ENABLED`
- `S3_BUCKET`
......@@ -136,7 +136,7 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t
- `SWIFT_DOMAIN_NAME`
- `SWIFT_CACHE_TTL`
## External authentication
## Zewnętrzne uwierzytelnianie
- `OAUTH_REDIRECT_AT_SIGN_IN`
......@@ -206,11 +206,11 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t
- `SAML_ATTRIBUTES_STATEMENTS_VERIFIED`
- `SAML_ATTRIBUTES_STATEMENTS_VERIFIED_EMAIL`
## Hidden services
## Ukryte usługi
- `http_proxy`
- `ALLOW_ACCESS_TO_HIDDEN_SERVICE`
## Other
## Inne
- `SKIP_POST_DEPLOYMENT_MIGRATIONS`
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment