Commit 2886cbe1 authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak

Polish translation works

Signed-off-by: 's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent 2564c77a
--- ---
title: Configuration title: Konfigruacja
description: Overview of Mastodon's configuration options description: Omówienie opcji konfiguracji Mastodona
menu: menu:
docs: docs:
parent: administration parent: administration
weight: 2 weight: 2
--- ---
Mastodon uses environment variables as its configuration. Mastodon używa zmiennych środowiskowych do konfiguracji.
For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in the Mastodon directory, but they can always be overridden by a specific process. For example, systemd service files can read environment variables from an `EnvironmentFile` or from inline definitions with `Environment`, so you can have different configuration parameters for specific services. They can also be specified when calling Mastodon from the command line. Dla zwiększenia wygody, mogą one być odczytywane z pliku `.env.production` znajdującego się w katalogu Mastodona, ale mogą zostać zawsze nadpisane przez zewnętrzny proces. Dla przykładu, pliki usług systemd mogą odczytywać zmienne środowiskowe z `EnvironmentFile` lub definicji w `Environment`, więc możesz ustawić oddzielne parametry konfiguracji dla poszczególnych usług. Mogą też być określone podczas uruchamiania Mastodona z wiersza poleceń.
## Basic ## Podstawowe
### Federation ### Federacja
- `LOCAL_DOMAIN` - `LOCAL_DOMAIN`
- `WEB_DOMAIN` - `WEB_DOMAIN`
- `ALTERNATE_DOMAINS` - `ALTERNATE_DOMAINS`
### Secrets ### Tajne klucze
- `SECRET_KEY_BASE` - `SECRET_KEY_BASE`
- `OTP_SECRET` - `OTP_SECRET`
...@@ -36,7 +36,7 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t ...@@ -36,7 +36,7 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t
- `NODE_ENV` - `NODE_ENV`
- `BIND` - `BIND`
### Scaling options ### Opcje skalowania
- `WEB_CONCURRENCY` - `WEB_CONCURRENCY`
- `MAX_THREADS` - `MAX_THREADS`
...@@ -44,7 +44,7 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t ...@@ -44,7 +44,7 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t
- `STREAMING_API_BASE_URL` - `STREAMING_API_BASE_URL`
- `STREAMING_CLUSTER_NUM` - `STREAMING_CLUSTER_NUM`
## Database connections ## Połączenie z bazą danych
### PostgreSQL ### PostgreSQL
- `DB_HOST` - `DB_HOST`
...@@ -77,7 +77,7 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t ...@@ -77,7 +77,7 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t
- `STATSD_ADDR` - `STATSD_ADDR`
- `STATSD_NAMESPACE` - `STATSD_NAMESPACE`
## Limits ## Ograniczenia
- `SINGLE_USER_MODE` - `SINGLE_USER_MODE`
- `EMAIL_DOMAIN_WHITELIST` - `EMAIL_DOMAIN_WHITELIST`
...@@ -100,17 +100,17 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t ...@@ -100,17 +100,17 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t
- `SMTP_ENABLE_STARTTLS_AUTO` - `SMTP_ENABLE_STARTTLS_AUTO`
- `SMTP_TLS` - `SMTP_TLS`
## File storage ## Przechowywanie plików
- `CDN_HOST` - `CDN_HOST`
- `S3_ALIAS_HOST` - `S3_ALIAS_HOST`
### Local file storage ### Lokalne przechowywanie plików
- `PAPERCLIP_ROOT_PATH` - `PAPERCLIP_ROOT_PATH`
- `PAPERCLIP_ROOT_URL` - `PAPERCLIP_ROOT_URL`
### Amazon S3 and compatible ### Amazon S3 i kompatybilne
- `S3_ENABLED` - `S3_ENABLED`
- `S3_BUCKET` - `S3_BUCKET`
...@@ -136,7 +136,7 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t ...@@ -136,7 +136,7 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t
- `SWIFT_DOMAIN_NAME` - `SWIFT_DOMAIN_NAME`
- `SWIFT_CACHE_TTL` - `SWIFT_CACHE_TTL`
## External authentication ## Zewnętrzne uwierzytelnianie
- `OAUTH_REDIRECT_AT_SIGN_IN` - `OAUTH_REDIRECT_AT_SIGN_IN`
...@@ -206,11 +206,11 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t ...@@ -206,11 +206,11 @@ For convenience, it can read them from a flat file called `.env.production` in t
- `SAML_ATTRIBUTES_STATEMENTS_VERIFIED` - `SAML_ATTRIBUTES_STATEMENTS_VERIFIED`
- `SAML_ATTRIBUTES_STATEMENTS_VERIFIED_EMAIL` - `SAML_ATTRIBUTES_STATEMENTS_VERIFIED_EMAIL`
## Hidden services ## Ukryte usługi
- `http_proxy` - `http_proxy`
- `ALLOW_ACCESS_TO_HIDDEN_SERVICE` - `ALLOW_ACCESS_TO_HIDDEN_SERVICE`
## Other ## Inne
- `SKIP_POST_DEPLOYMENT_MIGRATIONS` - `SKIP_POST_DEPLOYMENT_MIGRATIONS`
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment