Commit 987100df authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak

pl: fix sub command name of tootctl accounts 'update' to 'modify'

parent 07b48933
...@@ -28,7 +28,7 @@ RAILS_ENV=production bin/tootctl help ...@@ -28,7 +28,7 @@ RAILS_ENV=production bin/tootctl help
Po zarejestrowaniu się w przeglądarce, musisz użyć wiersza poleceń aby nadać nowo utworzonemu kontu prawa administratora. Załóżmy, że Twoja nazwa użytkownika to `alice`: Po zarejestrowaniu się w przeglądarce, musisz użyć wiersza poleceń aby nadać nowo utworzonemu kontu prawa administratora. Załóżmy, że Twoja nazwa użytkownika to `alice`:
```bash ```bash
RAILS_ENV=production bin/tootctl accounts update alice --role admin RAILS_ENV=production bin/tootctl accounts modify alice --role admin
``` ```
### W wierszu poleceń ### W wierszu poleceń
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment